PVK: odpovědné plnění klimatické plánu

blank

Praha před pěti lety přijala klíčové usnesení, díky kterému se zavázala začít aktivně sledovat a postupně snižovat přímé i nepřímé emise oxidu uhličitého (CO2). Dále vyhlásila klimatický závazek snížit emise CO2 o 45 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2010 a ambici stát se lídrem v oblasti udržitelnosti a ochrany klimatu. Vodárny v metropoli se na ochraně prostředí aktivně podílejí.

„Ve spojení s pitnou a odpadní vodou hrají Pražské vodovody a kanalizace a Pražská vodohospodářská společnost klíčovou roli v udržování kvality života a environmentální udržitelnosti ve městě. Díky moderním technologiím a efektivním postupům přispívají k ochraně vodních zdrojů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Vodohospodáři se aktivně podílejí na projektech zlepšení kvality pitné vody a odpadních vod, což je zásadní pro ochranu ekosystémů a zdraví obyvatel. V kontextu klimatického plánu umožňuje vzájemná spolupráce na adaptaci a zvyšování odolnosti proti změnám klimatu lépe reagovat na výzvy spojené s klimatickou změnou. Především v oblasti extrémních povětrnostních jevů, jako jsou přívalové deště či období sucha,“ říká náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Jana Komrsková.

Radní oceňuje koncepci Veolie

Podle radního pro technickou infrastrukturu Michala Hrozy jsou projekty vodovodů a kanalizací základním kamenem pro další rozvoj Prahy. „Chceme se zaměřit na projekty, které nejenže zlepší kvalitu života občanů, ale také posunou Prahu na špici moderních a udržitelných metropolí. Spolupráce s PVK umožňuje implementovat inovativní řešení, která zvyšují efektivitu a spolehlivost pražské vodohospodářské infrastruktury. Například využití inteligentních systémů pro monitorování a řízení vodovodní sítě pomáhá rychleji identifikovat a řešit problémy, což minimalizuje výpadky v zásobování pitnou vodou a její ztráty. Jsem velmi rád, že se podařilo tak efektivně sladit strategii Veolia, která pracuje na snížení své environmentální zátěže s klimatickými cíli hlavního města Prahy,“ vysvětluje Hroza. Část projektů směřuje do snižování energetické náročnosti provozu využitím energetického potenciálu pitné a odpadní vody za pomoci tepelných čerpadel a ploch vodohospodářských areálů pro instalaci fotovoltaických panelů.

Nulová tolerance k používání pesticidů

Do roku 2027 navíc nebude pesticidy používat 95 % společností ze skupiny Veolia. Ochrana a obnova přírodní rozmanitosti je jedním z jejích klíčových závazků. Doposud se do podpory biodiverzity v ČR zapojilo téměř 60 vodohospodářských a energetických areálů skupiny. Ve všech případech ochránci přírody provedli audit a navrhli opatření, která byla následně realizována. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) závazek podepsaly na podzim loňského roku a platí pro všechny vodojemy a čerpací stanice i obě úpravny vody (v Podolí a v Káraném) a Ústřední čistírnu odpadních vod. V dnešní době již sto procent provozů PVK pesticidy nepoužívá.

Scroll to Top