Organizace

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR)  sdružuje právnické a fyzické osoby, které působí v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

SOVAK ČR byl původně založen 23. listopadu 1989 v Kutné Hoře jako zájmové sdružení právnických osob působících v oboru vodovodů a kanalizací, zaregistrováno bylo ke dni 12. 11. 1992 v Praze. V souladu s občanským zákoníkem se změnila jeho právní forma od 1. června 2016 na zapsaný spolek.

Orgány SOVAK ČR jsou valná hromada, představenstvokontrolní komise a ředitel. SOVAK ČR si dále vytváří pro plnění svých funkcí jako poradní orgány odborné komise. Výkonným orgánem je kancelář SOVAK ČR.
SOVAK ČR sdružuje právnické a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiná likvidace odpadních vod. Členy jsou také vlastníci, správcové či provozovatelé vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a další vodohospodářské infrastruktury. Členy jsou také subjekty, jejichž náplní je rozvoj nebo výstavba vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, případně spolupráce s oborem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
SOVAK ČR dále sdružuje vybrané fyzické osoby, které splní podmínky pro čestné členství.

V současné době má SOVAK ČR 116 řádných členů a 130 členů přidružených.
Řádní členové SOVAK ČR v České republice zásobují pitnou vodou přes 9 milionů obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 milionů obyvatel a 98 % těchto odpadních vod čistí.


Scroll to Top