Veolia se zapojila do unikátního mezinárodního projektu

blank

Moderní analytické metody můžou pomoci při zavedení nových limitních parametrů pitné vody, například v rámci novelizace směrnice o pitných vodách, vysvětlují Pražské vodovody a kanalizace.

Veolia se proto zapojila do mezinárodního projektu ToDrinq, který byl odsouhlasen a financován Evropskou komisí v rámci grantu pro výzkum a vývoj nových technologií pro úpravu vody a měření jejích parametrů. Skupina nabídla dvě testovací místa, Prahu a severofrancouzský Beaune. V projektu se dále angažují například Fakulta civilního inženýrství holandské Delftské univerzity, Národní athénská technická univerzita a řecký provozovatel vodovodů a kanalizací EYDAP.

V Praze byly testovány vzorky pitné vody, které PVK odebírají převážně na Úpravně vody Podolí. Samotné testování na sklonku roku 2023 a počátku roku 2024 proběhlo v centrální laboratoři PVK. První prototypy přenosných laboratorních analyzátorů poskytl start-up OliSens.

Prvním testovaným přístrojem byl IonSense – prototyp analyzátoru aniontů (dusičnanů, chloridů a fluoridů) v pitných vodách. Provedeno bylo několik desítek analýz nejen pitné vody z pražské vodovodní sítě, ale i vzorků od externích zákazníků (například ze soukromých studní). Druhým testovaným prototypem byl přístroj pro měření koncentrace kovů MetalSense. V průběhu testování byla měřena koncentrace olova v pitné vodě. Podle PVK je však v Praze problematické najít vzorkovací místo (přípojku) kontaminovanou tímto kovem, proto vodárny požádaly o spolupráci kolegy z Moravské vodárenské. Získaný počet vzorků však byl poměrně malý a testování bylo rozšířeno o povrchové vody z řek Vltava a Berounka.

Dalším unikátním zařízením, které bude testováno, je detektor přítomnosti mikroorganismů BactoSense. S tímto zařízením již PVK mají zkušenosti. Vrcholem by pak mělo být testování laboratorní a následně on-line verze analyzátoru biologického oživení v surových a upravených vodách.

Bližší informace k projektu zde.

Scroll to Top