Středočeské vodárny letos očekávají mírně vyšší zisk

blank

Výsledek hospodaření Středočeských vodáren (SVAS) za uplynulé hospodářské období činil 26,3 milionu korun. Letos vodárny očekávají růst obratu, který za poslední období činil 1,59 miliardy, o zhruba patnáct procent, a hospodářský výsledek mírně vyšší než v roce 2023.

SVAS, které zásobují pitnou vodou 293 000 obyvatel, vyčistily 10,8 milionu kubíků odpadní vody, délka provozovaných kanalizačních řadů činila 946 kilometrů. Mezi nejvýznamnější infrastrukturní projekty letošního roku patří intenzifikace ČOV Kladno – Vrapice, přeložky a zásahy na vodovodu v souvislosti se stavbou rychlodráhy Praha – Kladno, modernizace ČOV Kladno – Dubí nebo oprava přivaděče Libušín – Smečno.

Rozvoj sídel ve Středočeském kraji

Rozvoj sídel v kraji dosahuje podle SVAS nebývalé úrovně. „Zájmy investorů naráží na rozsah a kapacitu stávající infrastruktury, ze které je ta vodohospodářská mnohdy limitující. V oblasti obsluhované Středočeskými vodárnami se často jedná o omezení dané kapacitou kanalizačních systémů, ale jsou také oblasti, kde jsou limitující vodovody,“ zdůraznila společnost ve Výroční zprávě 2023.

Rozvoj infrastruktury podle vodohospodářů nelze řešit bez podílu samotných developerů. „Pro rok 2024 došlo k citelnému zvýšení vodného a stočného, a to zejména vlivem objemu prostředků, které budou věnovány obnově a údržbě. Je tak vytvořen předpoklad pro to, aby mohlo být o stávající vodovody a kanalizace pečováno ve prospěch dalších generací,“ uvedla dále společnost.

Zaměstnanci přijali úsporná opatření příkladně

Také Středočeské vodárny musely v roce 2023 přistoupit k úsporným opatřením, které si vyžádaly situace na Ukrajině a tlak na zásobování energiemi, vysoká inflace, nebo konflikt na Blízkém východě, který vedl k opětovnému narušení dodavatelských řetězců. V této souvislosti předseda představenstva SVAS Martin Bernard ocenil všechny zaměstnance, díky kterým ani jedno z úsporných opatření nevedlo ani v nejmenším k ovlivnění služeb pro koncové zákazníky. Pracovníci naší společnosti přistoupili k hledání úspor velice zodpovědně, zdůraznil ve zprávě Bernard.

Řada úspěšných projektů

Objevila se rovněž řada pozitiv. Po pauze vynucené covidovou pandemií například sloužila věž FUTURE TOWER KLADNO naplno těm účelům, pro které byla postavena. Prostory navštěvovaly například kolektivy školních dětí. SVAS také dále šířily osvětu v oblasti biodiverzity, kde se příchozí vzdělávali o tom, jak je důležité zachovat různorodost biologických druhů v přírodě a jak na sobě tyto druhy navzájem závisí.

Expozice biodiverzity ve věži byla vhodně doplněna otevřeným Bioparkem Kladno, který se nachází naproti areálu Středočeských vodáren v Kladně. Výstavba parku v areálu bývalých kasáren je podle Bernarda ukázkovým příkladem spolupráce vodáren s městy a obcemi. Park slouží kromě odpočinku také ke vzdělání. Jsou v něm totiž umístěny praktické ukázky nejběžnějších biotopů a ekosystémů české krajiny. Za velký úspěch také Bernard považuje aplikaci Povodňový informační systém (PIS).

Aktivní účast v programech Nadačního fondu Veolia

Vodárny jsou provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Kladno, Mělník, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost je členem Veolia Environment. Středočeské vodárny podporují projekty mateřské společnosti Veolia Voda a účastní se také programů Nadačního fondu Veolia.

Scroll to Top