Středočeský kraj chce podpořit zásobování Milovic

blank

Kraj plánuje podpořit zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice do vodojemu U Lišek, který je první etapou projektu „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“.

Vodárny v Nymburku požádaly Středočeský kraj o individuální účelovou dotaci ve výši 6,5 milionu korun. Radní již žádost podpořili, konečné slovo musí mít zastupitelstvo. Projekt „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“ byl kvůli rozsáhlosti a finanční náročnosti rozdělen na tři etapy.

„Účelem stavby je zásobení města Milovice pitnou vodou dostatečně kapacitním vodovodním řadem. Tato etapa řeší nedostatečné zásobení vodojemů Balonka a U Lišek. Ačkoli vydatnost prameniště je dostatečná, stávající přiváděcí řad není schopen vodojemy naplnit zejména v letním období, kdy je vyšší spotřeba vody. Proto je vodojem U Lišek dlouhodobě využíván jen na třetinu kapacity. Celkové náklady na realizaci stavby činí včetně DPH zhruba 78,5 milionu korun. Vodovody a kanalizace Nymburk na projekt žádají také o dotaci ze Státního fondu životního prostředí,“ říká radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Podpora z krajského rozpočtu se také opírá o rozhodnutí krajské rady z ledna 2022, kdy odsouhlasila spolufinancování „Konkrétních opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji“ ve výši 10 % z rozpočtu Středočeského kraje, maximálně však do 10 milionů korun na jeden projekt. Milovice leží v nížině středního Polabí na Nymbursku a žije zde dvanáct tisíc obyvatel. Nedílnou součástí historie města je vznik vojenského újezdu Mladá v roce 1904.

Scroll to Top