Informační cedule v zátopovém území Skalky a Jesenice

blank

Povodí Ohře ve vybraných lokalitách v zátopovém území vodních děl Skalka a Jesenice instalovalo značky, které veřejnost informují o pravidlech chování.

Na co si návštěvníci musí dát pozor? Na břehy je například zakázáno vjíždět vozidly, rozdělávat zde oheň či stanovat. Rybaření, koupání či procházky si mohou užívat nadále. Cílem informačních značek je zamezit činnostem, které jsou z pohledu správce vodních děl nežádoucí.

Jedná se o zátopové území, tedy prostor, který není určen k vjezdu a parkování vozidel. Obecné užívání povrchových vod, jako jsou vstup na pozemky, rekreace či rybaření, ale není tímto opatřením nijak omezeno. Zátopové území nádrží Skalka a Jesenice je součást veřejného prostoru s přírodním charakterem, proto ho chraňme a udržme v čistotě. Všem návštěvníkům děkujeme za pochopení a respektování značek, doplňuje Povodí Ohře.

Hlavním účelem nádrže Jesenice je v součinnosti se Skalkou kompenzační nadlepšování průtoků v Ohři po profil Kadaň pro průmyslové podniky, tepelné elektrárny a zajištění minimálních průtoků v profilech Karlovy Vary a Kadaň, zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží, snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi. Dalšími účely jsou likvidace následků havarijního zhoršení jakosti vody, výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně, rekreace a provozování vodních sportů.

Scroll to Top