SOVAK ČR k materiálu EU 20/23 – Doporučení na podporu rozvoje inovativních ...

blank

Obor vodovodů a kanalizací (dále VaK) se zabývá inovacemi v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a to jak z pohledu energetického využití surovin, tak náhrady klasické elektrické energie. S ohledem na nároky, které si klade Evropská unie v rámci Green Dealu, se provozovatelé a vlastníci VaK dostávají pod stále větší tlak. Mimo svou základní funkci, kterou je zajištění zásobování kvalitní pitnou vodou a bezproblémové odvádění a čištění vody odpadní, mají nově plnit i environmentální cíle. Aktuálně končící revize směrnice o čištění městských odpadních vod požaduje nejpozději do roku 2045 u všech čistíren odpadních vod soběstačnost v energetické spotřebě ze 65 %, zbylých 35 % je pak možno nakoupit externě z nefosilních zdrojů. S ohledem na to bude pravděpodobně na řadě míst nutno zvážit i zavedení solární energie.

K dané iniciativě EU 20/23 SOVAK ČR uvádí, že v areálech a provozech úpraven vody a čištění odpadních vod však není aktuálně možnost využívat solární energii v jiném režimu než pozemními a střešními panely. V rámci rekonstrukcí areálů a zařízení bude možné zvážit z inovativních forem například integrované solární panely ve střešních krytinách či budovách. V této souvislosti však SOVAK ČR upozorňuje na to, že v České republice již na několika provozech VaK jsou solární panely instalovány, ale v samotném uvedení do provozu výrobny, byly identifikovány nemalé problémy.

V těchto objektech již z minulosti fungují kogenerační jednotky na kalový plyn (většinu výroby dodávají do technologie čistírny) a při připojování FVE se distributor dívá na objekt jako celek a předepisuje požadavky pro připojení FVE jako pro virtuální jednu výrobnu. Takže například pokud máme čistírnu s historickou KGJ o výkonu 200 kW a chci připojit šest FVE na střechách dohromady cca 180 kW (vše vnořené do vnitřních rozvodů ČOV) distributor toto považuje za jednu výrobnu. Parametry dispečerského řízení nastaví jako na jeden virtuální blok 380 kW a navíc předepíše U/Q regulaci odpovídajícího výkonu, kterou v rámci prvního paralelního připojení musíte otestovat! Tyto požadavky musí řešit dodatečná kompenzace, instalaci FVE rapidně prodraží. Navíc tato regulace nemusí být vůbec aktivována, pokud neposíláte do sítě více než 20 % instalovaného výkonu. Tedy (dle našeho příkladu) pokud nebude z výrobny do sítě přetékat více než 80 kW, celá regulace končí jen odesláním signálu o přijetí zprávy regulace výrobny. Navíc se tyto podmínky každý rok mění a zpřísňují.

SOVAK ČR proto jako hlavní překážku a problém identifikuje samotné legislativní požadavky připojení vnořených výroben, nikoliv jen zavedení inovativních forem.

Ing. Vilém Žák
ředitel a člen představenstva SOVAK ČR

Za technickou správnost odpovídá: Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Ph.D.

Scroll to Top