Priorita na západě Čech: posílení stability zásobování

blank

Redakce vodarenstvi.cz oslovila nejvýznamnější vodárenské společnosti a zajímala se o největší připravované projekty pro rok 2024, objem investic, provozní, ekonomické nebo personální výzvy, úsporná opatření nebo potenciální rizika pro obor. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), kterému Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva) poskytují podporu, letos proinvestuje čtvrt miliardy korun.

„Největší investicí zahájenou již na začátku roku bude první etapa rozsáhlého projektu na zvýšení zabezpečení dodávky pitné vody do karlovarského vodovodního systému. Tento systém zásobuje více než 100 000 obyvatel kraje,“ přibližuje klíčový projekt současnosti ředitel Vodakvy Zdeněk Frček.

Jaké největší projekty máte pro letošek připravené? Kolik prostředků alokujete na investice?

V roce 2024 plánuje Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), jemuž poskytujeme kompletní technickou podporu, investovat do rozvoje a obnovy veřejných vodovodů a kanalizací více než 250 milionů Kč.

Největší investicí, zahájenou již na začátku roku, bude první etapa rozsáhlého projektu na zvýšení zabezpečení dodávky pitné vody do karlovarského vodovodního systému. Ten zásobuje více než 100 000 obyvatel kraje. Vodu do něj dodává úpravna Březová, jejímž zdrojem je nádrž Stanovice. Cílem je zdvojení klíčových zásobních řadů a vytvoření záložní trasy, která se bude moci využít v případě nouze pro zajištění náhradního zdroje surové vody (řeky Ohře).

Dále je připraveno k realizaci až 60 investičních projektů, které se kromě rozvoje a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací zabývají rovněž intenzifikací existujících čistíren odpadních vod, čerpacích stanic a úpraven vody. Kromě toho se některé z projektů zaměřují na snižování nákladů na spotřebu elektrické energie, včetně její výroby pomocí solárních panelů.

blank

Jaké největší výzvy před vámi stojí z provozního, ekonomického, legislativního nebo personálního hlediska?

V provozní oblasti se budeme, obdobně jako v předchozích letech, soustředit na zajištění kvality poskytovaných služeb včetně optimalizace spotřeby energií. Mimo jiné připravujeme řadu provozních opatření a úprav technologií na největší čistírně odpadních vod v Karlových Varech, které vedou k naplnění těchto cílů.

V roce 2024 by se měla naplno zprovoznit druhá regionální nízkoteplotní sušárna kalů v areálu čistírny odpadních vod v Tachově, dokončená v loňském roce. Budeme postupně přebírat do provozu nově vybudované vodovodní i kanalizační sítě, včetně domovních čerpacích stanic odpadních vod, instalovaných v rámci tlakových kanalizací. Současně bude dle možnosti financování probíhat realizace řady připravených projektů tlakových kanalizací zakončených čistírnou odpadních vod v členských obcích VSOZČ.

Pokračujeme v rozšiřování a modernizaci automatizovaného systému řízení, který zajišťujeme vlastními pracovníky. Stejně tak rozvíjíme digitalizaci provozu a služeb, čeká nás další práce v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Připravujete nebo začali jste realizovat další úsporná opatření, která se promítnou v provozních nákladech, případně budou mít dopad na efektivitu i ekologičnost provozu?

Dlouhodobě se věnujeme oblasti řízení hospodaření s energií a průběžně realizujeme opatření na optimalizaci její spotřeby ve všech provozovaných objektech, včetně využívání obnovitelných zdrojů energií. Toto je plně v souladu s cíli energetického ISO 50 001, které jsme před čtyřmi lety zavedli.

Od loňského roku jsme začali instalovat fotovoltaické elektrárny, které bychom rádi postupně umístili na vytipované objekty. Průběžně investujeme do optimalizace a zefektivňování technologických procesů jak v oblasti úpravy pitné vody, tak čištění odpadních vod, k jejich podrobné analýze nám významně pomáhá pokročilá automatizace a unikátní datový sklad. S cílem dalšího zvyšování efektivity provozu i kvality služeb budeme i v roce 2024 pořizovat nové stroje a mechanizace, přístroje, nástroje a softwarové vybavení.

Jaká v současnosti vnímáte největší rizika pro obor? Ať již v politické, legislativní, ekonomické či jiné oblasti…

Do budoucna jistě náš obor velmi zasáhnou připravované změny evropské legislativy, které na jedné straně zpřísňují požadavky na čištění odpadních vod i úpravu pitné vody, na druhé zvyšují nároky na snižování nákladů, energetickou soběstačnost i udržitelnost provozu. To s sebou přinese potřebu stanovení pravidel pro implementaci na národní úrovni. Jejich zakotvení na únosné míře bude klíčové pro budoucí směrování celého oboru jak z technického, tak ekonomického pohledu.

Vodakva zajišťuje na základě smlouvy provozování, údržbu a rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací a dalších zařízení souvisejících s výrobou a dodávkou pitné vody a odváděním i čištěním odpadních vod pro více než sto měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, z nichž většina jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Vedle hlavní činnosti zajišťuje pro zákazníky další služby, jako jsou projektování a výstavba vodovodních a kanalizačních přípojek a dalších vodohospodářských zařízení, laboratorní rozbory pitných i odpadních vod, včetně bazénové vody, inspekce a rekonstrukce vodovodních přípojek, čištění, kamerové revize a opravy kanalizačních přípojek.

 

Scroll to Top