Plotěný: Jak smysluplně odkanalizovat venkov?

blank

Na konferenci Obnova vodohospodářské infrastruktury, která letos proběhla 12.-13. září v Drnovicích u Vyškova s organizačním zajištěním agentury MEDIM (www.medim.cz), vystoupil se zajímavou přednáškou s názvem Sociálně únosná cena vody a sanitace venkova Karel Plotěný ze společnosti ASIO NEW.
Ten si položil otázku, zda je únosná cena vody měřítkem sociálna tak, jak tento pojem vnímáme a jak by měl být vnímán z hlediska v současnosti tolik akcentovaného pojmu ESG.
Je totiž logické, že s rozptýlenou zástavbou ve venkovských oblastech náklady na odkanalizování výrazně rostou a v některých oblastech výrazně přesahují sociálně únosnou cenu. Jak se k této problematice staví stát?
Obecná teze tvrdí, že financování odkanalizování by mělo být udržitelné a stočné by mělo být na takové úrovni, aby byla zajištěna samofinancovatelnost systému bez nutnosti dotací. Oproti tomu stojí pojem solidárnost, která ovšem musí mít hranice z hlediska udržitelnosti, nezneužívání systému a smysluplnosti. Například v Německu k této situaci přistoupili tak, že definovali, že zhruba 10 % obyvatelstva nemůže být připojeno na centrální systému, protože to nedává ekonomický smysl a je nezbytné přijít s takovým systémem, který bude motivovat obyvatele a zástupce municipalit, aby situaci řešili decentralizovaně.
Jak je tomu u nás? Plotěný uvedl několik příkladů, kdy bylo zvolené řešení naprosto ekonomicky nesmyslné a neefektivní, kdy například odkanalizování 400 obyvatel v obci si vyžádalo náklady přesahující 100 milionů korun. Zatímco, kdyby se situace řešila decentralizovaným řešením například v podobě domovní čistírny odpadních vod, byly by náklady čtvrtinové.
Plotěný ukázal na příkladech malých obcí, že jejich odkanalizování v současných nákladech při centrálním řešení vychází na více než 200 tisíc korun na obyvatele. Tedy výrazně mimo smysluplnost a ekonomickou únosnost. Apeloval také na stát, že ve specifických podmínkách by měla být jasně dána efektivní řešení, která je reflektuji s ohledem na řadu aspektů v daném místě, protože jich existuje celá řada, nikoliv pouze veřejná kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod pro danou lokalitu.

Scroll to Top