SmVaK Ostrava: Nová úpravna vody pro Odry za 30 milionů

blank

Jak uvedl mluvčí společnosti Marek Síbrt, Odry jsou největším městem v působnosti SmVaK Ostrava, které není napojeno na páteřní systém výroby a distribuce pitné vody pro Moravskoslezský kraj – Ostravský oblastní vodovod. Zásobování je zde zajišťováno z podzemních zdrojů – vrtů – ve městě a okolí, nicméně jejich vydatnost není dostatečná pro další rozvoj a napojování nových odběratelů v souvislosti s plánovanou výstavbou v lokalitě. 

Investice firmy a vybudování dalšího vrtu však situaci postupně mění podle Síbrta otevírají cestu pro bezproblémový rozvoj města z hlediska zajištění spolehlivého a dostatečného zásobování pitnou vodou vysoké kvality. Vodaři v dubnu zahájili v Odrách stavbu za 30 milionů, díky kterému bude komplexně zmodernizována úpravna vody. Dále bude možné zapojit další vrt, který se nachází v areálu úpravny. Úpravnu SmVaK Ostrava odkoupily od města, je dlouhodobě mimo provoz a neslouží svému účelu.

„Součástí rozsáhlé rekonstrukce objektu úpravny je vybudování dvoupatrové nástavby nad vrtem, kompletní sanace vnitřních povrchů a zateplení celé budovy. Dále dojde k výměně technologie, rozvodů potrubí a elektroinstalace. Celý systém bude začleněn do systému dálkového řízení s přenosem dat na centrální dispečink SmVaK Ostrava,“ řekl vedoucí investic Dalibor Jurčák. Modernizován bude také vodovodní řad z úpravny vody až po oplocení areálu, kdy výtlačný vodovodní řad s délkou téměř 120 metrů z tvárné litiny povede zčásti v nové trase.

„Surová vody z vrtu bude čerpadlem dopravena do suterénu úpravny, následně bude potrubí směřovat do prvního patra, kde bude napojeno do aerační věže. Po provzdušnění bude voda odtékat gravitačně do sací jímky čerpadel, tlakových filtrů a dále do spotřebiště. Výtlačné potrubí z každého z filtrů bude vedeno k UV jednotce, za níž bude instalováno zařízení pro měření zákalu a odběr vzorků. Hygienické zabezpečení bude následně probíhat chlornanem sodným,“ vysvětlila vedoucí provozního oddělení Ostravského oblastního vodovodu Lenka Kolářová. Dále také bude v suterénu armaturní komory vyměněno potrubí z vrtu, bude provedena kompletní vyměněna technologie, rozvody potrubí i elektroinstalace v objektu úpravny vody. Sanována bude poškozená železobetonová konstrukce.

Více než 160 milionů do vodárenství na Novojičínsku

Více než 110 milionů korun bude směřovat do výroby a distribuce pitné vody, 51 milionů do kanalizací a čistíren. Komplexní modernizace čeká úpravnu vody v Odrách, která začne nově dodávat pitnou vodu obyvatelům města. Dokončení sanace čeká vodojemy klíčové pro zásobování Nového Jičína. Řada významných staveb proběhne v Kopřivnici a její okrajové části Mniší. 37 milionů si vyžádá výměna vodovodního řadu mezi obcí Sedlnice a Bartošovicemi.

„V roce 2022 investujeme do vodárenské infrastruktury 753 milionů korun. Dalších 288 milionů bude směřovat do oprav. Jde o nejvyšší částku v historii společnosti. Od roku 2000 investovaly SmVaK Ostrava do výroby a distribuce pitné vody 6 miliard korun. Pět miliard směřovalo do odvádění a čištění vody odpadní. Celkem tedy společnost investovala 11,2 miliardy korun a další významné prostředky využila na opravy a údržbu svého majetku,“ vysvětlil dříve generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Scroll to Top