ČIŽP k pokutě pro ZOD Němčice nad Hanou

blank

Potůček Žlebůvka je uveden v seznamu toků, které jsou vhodné pro život a reprodukci ryb. Přesto pracovník družstva ZOD Němčice nad Hanou vypustil 29. června roku 2020 ve vzdálenosti asi 215 metrů od tohoto toku tři cisterny závadné látky charakteru naředěných silážních šťáv, a to asi 36 tisíc litrů. Informovala o tom Česká inspekce životního prostředí.

Ovlivnění toku bylo prokázáno do vzdálenosti nejméně jednoho kilometru od místa infiltrace. V místě musely zasahovat všechny složky Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Po prošetření záležitosti dostalo družstvo od České inspekce životního prostředí pokutu ve správním řízení 200 tisíc korun, která nabyla 13. května tohoto roku právní moci.

Jak dále uvedla inspekce, dispečer Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS) nahlásil 29. června 2020 ve večerních hodinách na havarijní telefon ČIŽP událost, při které došlo podle prvotního hlášení k úniku závadné látky (charakteru močůvka) do toku Žlebůvka. V toku byly v tu dobu vlivem intenzivních dešťů zvýšené průtoky a možné koncentrace škodlivin byly podle informací naředěné. Potůček vykazoval výrazný zápach. Dále bylo zjištěno, že se nejedná o fekálie, ale o závadnou látku charakteru naředěných silážních vod, které byly vypuštěny do řádky kukuřičného pole, kde došlo k jejich koncentraci a následnému soustředěnému odtoku po spádnici směrem k Žlebůvce.

„Obviněný nerespektoval obecně závazné předpisy, v tomto případě ustanovení vodního zákona týkajícího se nakládání se závadnými látkami. Nepřijal odpovídající organizační, technická, personální či jiná opatření k tomu, aby nedošlo ke spáchání protiprávního jednání. Sám navíc vypustil závadné látky na terén mimo areál, které se následně smísily s dešťovými vodami a odtekly v řádku kukuřičného pole po spádnici do Žlebůvky,“ uvedl David Petr, zástupce ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc s tím, že za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun. Družstvo podle inspekce muselo znát místní podmínky.

„Obviněný věděl, že je na poli zasazená kukuřice, která patří mezi erozně nebezpečné širokořádkové plodiny, stejně jako musel vědět, že v daném místě jsou řádky vedeny po spádnici a při vypuštění závadné látky je zde vysoké riziko soustředěného odtoku závadné látky se zvýšenou erozí z pole až do povrchového toku Žlebůvka,“ upřesnil Petr.

Podle něj družstvo přestupkem způsobilo významnou havárii a je nutné konstatovat, že havárie nebyla způsobena nějakou poruchou či závadou technického charakteru, ale jednalo se o zcela vědomý skutek, kdy obviněný vypouštěl závadnou látku mimo areál i přesto, že si musel být nebo měl být vědom všech rizik a možných následků. Obviněný s inspekcí plně spolupracoval a proti pokutě se neodvolal.

Scroll to Top