Obnova vodohospodářského systému v okolí lomu ČSA

blank

Jak uvedl portál iuhli.cz, v současnosti probíhá zkušební provoz na vodohospodářské soustavě propojení Vesnického potoka přes výsypku lomu ČSA do řeky Bíliny. Již loni bylo dokončeno gravitační propojení Vesnického potoka přes nádrže Hedvika a Marcela, které se nacházejí na vnitřní výsypce lomu. Další plánovanou akcí je revitalizace zbytkových koryt horských potoků nad lomem ČSA.

„Účelem revitalizace bylo vytvoření lokálního biokoridoru. Plně jsme obnovili původní přírodní ráz krajiny. Část případných povodňových průtoků je převáděna vodohospodářskou soustavou. Tím se dosáhlo vyššího stupně ochrany stávajících toků a přilehlých území. Koryta gravitačního propojení byla realizována pomocí přírodních materiálů tak, aby odpovídala charakteru potoků v rekultivované krajině,“ uvedl specialista pro environmentální činnosti těžebních společností Sev.en Energy Petr Urban.

Dalšími chystanými akcemi jsou revitalizace potoků v oblasti Krušných hor nad lomem ČSA. „Jedná se konkrétně o potoky Šramnický, Bezejmenný a Albrechtický. Ve všech případech jde o zbytkové toky, protože vetší část těchto toků byla převedena pomocí vodohospodářských štol do řeky Loupnice. Koncepčně půjde o obnovu přirozených koryt v jejich původní trase s profilem odpovídajícím běžnému průtoku vod v povodí. Budou tak vytvořeny podmínky pro přirozený vývoj koryta s využitím přírodních materiálů. Vody z těchto toků tečou do Černického rybníka a následně do řeky Loupnice. Stavba bude doplněna o rozdělovací objekt, kterým bude možné v případě potřeby dotovat budoucí jezero ČSA vodou,“ vysvětlil Petr Urban.

Lom ČSA se nachází v severočeské hnědouhelné uhelné pánvi v podhůří Krušných hor. V lokalitě těží společnost Severní energetická. V minulosti se zde nacházelo Komořanské jezero o přibližné rozloze 5600 hektarů. I přes velkou rozlohu bylo mělké a obsahovalo značné množství sedimentů. Jeho postupné zanášení vytvořilo rozsáhlé mokřady.

Scroll to Top