Odstraňování lagun z Vratimova pod přísným dohledem ČIŽP

blank

Sedm tisíc tun kalů bude z Vratimova vyvezeno letos na podzim. Podle první kontroly, které se zúčastnili zástupci zhotovitele, technický dozor stavby, zástupce České inspekce životního prostředí, náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, probíhají práce v pořádku. Do areálu někdejších vratimovských papíren bylo navezeno v letech 2010 a 2011 zpracované palivo pocházející z kontaminovaných ostravských lagun bez předešlého upozornění. Akce probíhá pod důsledným monitoringem ČIŽP.

Radnice ve Vratimově opakovaně žádala o odstranění skládky. Sdružení firem Čistá Ostrava vedené společností Geosan vytěžilo část kalů z lagun, smíchalo je s uhlím a vytvořila palivo, které mělo být dodáno do spaloven nebo cementáren v České republice. Podle MF Dnes všechno palivo do kotlů nesměřovalo, ale skončilo u další firmy. Ta jej nezlikvidovala, ale rozvezla na různá místa, mezi něž patřil také Vratimov. Moravskoslezský kraj předal skládku k likvidaci sdružení SUEZ Využití zdrojů a AVE CZ odpadové hospodářství, které vyhrálo výběrové řízení.

„Krajským úřadem jsme byli přizváni k připomínkování prováděcího projektu této veřejné zakázky a naše připomínky byly do projektu zapracovány. S úřadem spolupracujeme a v dané lokalitě budeme provádět následný dozor z hlediska splnění legislativních požadavků při nakládání s tímto materiálem. V rámci svých kompetencí jsme prováděli v dané oblasti dozorovou činnost, zda nakládáním s tímto materiálem, respektive při jeho skladování, nedocházelo k ohrožení životního prostředí, zejména podzemních vod. Nad rámec naší dozorové činnosti jsme v letech 2012, 2014 a 2015 nechali na naše náklady provést rozbory skladovaného materiálu pro porovnání kvalitativních změn v čase,“ řekl “ řekl ředitel ČIŽP Erik Geuss.

blank

V dalších letech se již další odběry neprováděly a dále byly zadány průzkumy horninového prostředí v letech 2011 a 2016, aby inspektoři ověřili, jestli nedochází k ohrožení podzemních či povrchových vod. Průzkum to v roce 2016 vyloučil, a proto bylo přistoupeno k realizaci projektu „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“. Podle inspekce je od roku 2016 materiál v režimu odpadu a probíhaly přípravy na realizaci veřejné zakázky.

„V roce 2014 byl Zdravotním ústavem Ostrava proveden na základě požadavku ČIŽP třídenní monitoring kvality ovzduší v této lokalitě. Ta odpovídala obdobným lokalitám v této části Moravskoslezského kraje. Za účelem ověření možnosti uvolňování těkavých organických látek (VOC) v ovzduší bylo provedeno měřící skupinou ČIŽP v roce 2015 v lokalitě Vratimov další měření. Při manipulaci s materiálem nebyly limity pro VOC překročeny. Veškeré rozbory byly provedeny na naše náklady. V roce 2016 jsme zadali další průzkum horninového prostředí – kontaminace plochy překladiště paliva,“ uzavřela inspekce.

Scroll to Top