12. bienální konference: Nejrizikovější období sucha ve Středočeském kraji zvládly čistírny bez ...

blank

V roce 2015 postihlo Středočeský kraj hydrologické sucho. Vzhledem k dlouhodobému vývoji lze určit lokality, ve kterých dochází k systematickému poklesu průměrných toků. Nejpostiženějšími jsou menší toky na Rakovnicku, Mělnicku, Příbramsku a Kladensku. Na postupující sucho zareagovala vláda České republiky souborem několika opatření: monitorovacími a informativními, legislativními, organizačními a provozními, ekonomickými, technickými a enviromentálními.

Vlna sucha kulminovala v období od června do září 2015 a pro toto období zajišťoval tým expertů z Vysoké školy chemicko-technologické studii pro vedení Středočeského kraje, jež se zabývala dopadům sucha do oblasti odvádění a čištění odpadních vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Zájmovou oblastí pro tým se nestaly jen lokality nejcitelněji zasaženy nedostatkem srážek, nýbrž celé území Středočeského kraje.

V současnosti provozouje ve Středočeském kraji kanalizační systémy a čistírny odpadních vod hned několik desítek provozovatelů.

Aby výzkumný tým získal informace o dopadech sucha na provoz čistíren ve Středočeském kraji, oslovil prostřednictvím dotazníku provozovatele 26 nejvýznamnějších čistíren. Patří mezi ně například čistíren v Berouně, Kutné Hoře, Nymburku, Poděbradebech, Říčanech nebo Sedlčanech.

Provozovatelé obdrželi od expertů následující okruh otázek a podbodů:

  • Základní údaje o čistírnách

  • Pozorované změny v období kulminujícího sucha

  • Pozorovaný dopad na technologii čištění a kvalitu odtoku

  • Změny ve složení přítoku, odtoku a ve vlastnostech aktivovaného kalu doložené příslušnými analýzami

  • Odhad podílu vyčištěných odpadních vod v recipientu v době sucha a srovnání s normálním stavem

  • Názory provozovatele na možnost využívání vyčištěných odpadních vod v době sucha jako náhradní zdroj vody v oblasti působení provozní společnosti.

Následné vyhodnocení dotazníkové akce potvrdilo předpoklady týmu, že rizikovým tříměsíčním obdobím prošly v roce 2015 oslovené provozy čistíren bez významnějších výkyvů v technologických procesech a v kvalitě odtoku. Objem vypouštěných odpadních vod byl stálý. Tato skutečnost vedla v kombinaci s klesajícími průtoky v řekách k tomu, že se odtok z čistíren začal významněji podílet na průtoku recipientu pod výpustí ve více než polovině čistíren. V některých čistírnách tvořil dokonce dominantní složku.

Scroll to Top