Zlínský kraj investuje do rozvoje vodohospodářské infrastruktury 18 milionů korun

blank

Zvýšení vybavenosti sídel Zlínského kraje do dvou tisíc obyvatel vodohospodářskou infrastrukturou a zvýšení počtu napojených obyvatel na veřejený vodovod a kanalizaci s optimální likvidací odpadních vod podpoří vedení regionu. Investice kraj zahrne do programu Podpora vodohospodářské infrastruktury. Ten je oproti roku 2016 nově rozšířen o třetí dotační titul, který je zaměřený na pořízení projektové dokumentace k řešení čištění odpadních vod v obcích nad vodárenskými nádržemi a vodními plochami určenými k rekreaci.

 „Tento náš dotační program přispívá ke zlepšení zásobování pitnou vodou v obcích, a to v odpovídající jakosti a množství, dále k poklesu vypouštěného znečištění, zvýšení množství čištěných odpadních vod a také ke snížení vnosu znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. Tentokrát pro něj máme vyčleněno 18 milionů korun,“ uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Program bude realizován ve třech dotačních titulech. V prvním případě bude zaměřen na výstavbu a rozšíření veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů, vybudování zdrojů pitné vody, kanalizací, zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody či výstavbu čistíren odpadních vod, případně jejich intenzifikaci. Druhý pak na spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených ze státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie s plánovaným dokončením nejpozději do 31. října 2020. V třetím případě se jedná o financování pořízení projektové dokumentace odkanalizování, čištění odpadních vod a rekonstrukce, případně intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod pro obce v povodí nad vodárenskými nádržemi a v povodí nad plochami s koupací vodou.

O příspěvek budou moci žádat obce do 2 000 obyvatel a také svazky obcí zajišťující akci pro 501 – 2 000 obyvatel. V případě prvních dvou titulů bude možno získat dotaci až 10 milionů korun, u třetího to bude maximálně milion korun.

Kostru programu projednala krajská rada a ke schválení jej doporučila krajským zastupitelům. Samotné zveřejnění programu se předpokládá v prosinci, příjem a registrace žádostí o podporu by pak měly probíhat od 22. ledna do 3. srpna 2018 u prvních dvou dotačních titulů a od 22. ledna do 23. března 2018 u třetího dotačního titulu. V roce 2018 plánuje kraj vyhlásit 20 dotačních programů v předpokládaném objemu 115 milionů korun.

 

 

Scroll to Top