Aktualizov√°no: Nńõkter√© obce na ҆ternbersku jsou st√°le odk√°z√°ny na n√°hradn√≠ zdroj pitn√© ...

blank

Taj√≠c√≠ sn√≠h pŇôinesl dalŇ°√≠ komplikace. Tak jako na mnoha m√≠stech republiky sice nepraskalo vodovodn√≠ potrub√≠, ale oteplen√≠, a pŇôedevŇ°√≠m t√°n√≠ snńõhu a n√°sledn√© zv√ĹŇ°en√≠ hladiny vody v toc√≠ch zhorŇ°ily kvalitu pitn√© vody v Jivov√©, Hranińćn√Ĺch Petrovic√≠ch, Horn√≠ Lodńõnici a v DomaŇ°ovńõ nad BystŇôic√≠. Stav, kdy jsou obyvatel√© z√°sobov√°ni pitnou vodou prostŇôednictv√≠m cisteren m√≠sto vodovodn√≠ s√≠tńõ, plat√≠ podle vodohospod√°ŇôŇĮ do odvol√°n√≠.

‚ÄěK 6. bŇôeznu trv√° pro obce DomaŇ°ov nad BystŇôic√≠, J√≠vov√°, Horn√≠ Lodńõnice a Hranińćn√© Petrovice n√°hradn√≠ z√°sobov√°n√≠ pitnou vodou pomoc√≠ kontejnerov√Ĺch cisteren, ve kter√Ĺch je v pravideln√Ĺch intervalech pitn√° voda vymńõŇąov√°na,‚Äú sdńõlila naŇ°emu port√°lu mluvńć√≠ Moravsk√© Vod√°rensk√© Mark√©ta B√°rtov√°. V J√≠vov√© se obdobn√© probl√©my objevuj√≠ pravidelnńõ. Komplikace zpŇĮsobuj√≠ deŇ°tńõ a jarn√≠ t√°n√≠, kvŇĮli kter√Ĺm je kvalita pitn√© vody negativnńõ ovlivnńõna.

‚ÄěV obci DomaŇ°ov nad BystŇôic√≠ je dod√°vka pitn√© vody pŇôeruŇ°ena od pondńõl√≠ 27. 2. 2016 a v obc√≠ch J√≠vov√°, Horn√≠ Lodńõnice a Hranińćn√© Petrovice od 2. 3. 2017 do odvol√°n√≠,‚Äú popsala d√°le situaci B√°rtov√°. Zastupitele J√≠vov√© ńćek√° v dubnu jedn√°n√≠ s Moravskou Vod√°renskou, na kter√©m chtńõj√≠ doc√≠lit toho, aby byly provedeny vrty, jejichŇĺ pomoc√≠ by v obci ńćerpali podzemn√≠ vodu, kterou by d√°le vyuŇĺ√≠vali jako pitnou. Podle Mark√©ty B√°rtov√© Moravsk√° Vod√°rensk√° nemŇĮŇĺe ani pŇôes veŇ°ker√© √ļsil√≠ zaruńćit, Ňĺe se podobn√Ĺ probl√©m nebude v budoucnu opakovat. PŇô√≠ńćinou je odbńõr vody z povrchov√©ho toku, kter√Ĺ je ve vztahu ke kvalitńõ vody velmi nestabiln√≠.

‚ÄěSouhrn opatŇôen√≠, jako je zv√ĹŇ°en√° spotŇôeba chemik√°li√≠, doprava a pr√°ce zamńõstnancŇĮ, voda pouŇĺit√° na proplachy, zajiŇ°tńõn√≠ n√°hradn√≠ho z√°sobov√°n√≠, odbńõry a rozbory vzorkŇĮ, kter√° prob√≠haj√≠ a budou prob√≠hat do doby obnoven√≠ dod√°vek pitn√© vod, znamenaj√≠ zv√ĹŇ°en√© provozn√≠ n√°klady ve v√ĹŇ°i des√≠tek tis√≠c korun,‚Äú vysvńõtlila pro vodarenstvi.cz B√°rtov√°.

Scroll to Top