Znečištěná řeka Bílina a nádrž Újezd, na vině je i veřejnost

blank

„Významnou roli ve znečištění povrchových vod hrají jednorázové hygienické potřeby, a to především vlhčené ubrousky, které se do řek a vodních nádrží dostávají odpadními vodami,“ zdůrazňují vodohospodáři z Povodí Ohře, kteří informují o aktuálním stavu řeky Bíliny a vodní nádrže Újezd.

Nejvíce znečištěnou řekou na území Povodí Ohře je řeka Bílina a nádrž Újezd. Odpad z nerozložitelných plastů totiž podle vodohospodářů ulpívá na dně toku, na vegetaci a ukládá se do dnového sedimentu. Předejít problému je však jednoduché, odpad vhazovat do koše, ne do toalety.

„Na našem spravovaném území se setkáváme s problémy, které negativně ovlivňují kvalitu povrchových vod. Vodní toky a na nich postavená vodní díla se potýkají s celou řadou znečišťujících látek, které jsou obsaženy ve vypouštěných odpadních vodách. Moderní doba přinesla zcela nový druh znečištění, který je bohužel dost významný. Jedná se o jednorázové hygienické potřeby, zejména pak vlhčené ubrousky. Tyto hygienické pomůcky a vlhčené ubrousky jsou z valné většiny složené z nerozložitelných plastů a dostávají se do vodních toků v obrovském množství,“ říká podnik.

Vlhčené ubrousky jako věčný nepřítel infrastruktury

Například vlhčené ubrousky jsou velkou hrozbou pro vodárenskou infrastrukturu, mohou totiž způsobit řadu havárií ve formě ucpání kanalizací nebo poruch čerpadel. Jako příklad Povodí Ohře ukazuje na tristní situace v řece Bílině. Už před několika lety navrhlo řadu opatření, která mají předcházet znečištění. „Ačkoliv Bílina pramení v Krušných horách nedaleko Jirkova a je vodním zdrojem pro výrobu pitné vody, tak po pár kilometrech pod městem Jirkovem je už zaznamenáno zvýšené znečištění, mimo jiné vlhčenými ubrousky. Ty se do Bíliny a následně do vodního díla Újezd dostávající kvůli odlehčení z jednotného kanalizačního systému města Jirkova,“ vysvětluje podnik.

Rozšiřování sídel v regionu

S ohledem na probíhající klimatické změny se také podle Povodí Ohře mění rozložení srážek směrem k extrémům, kdy sucho střídají přívalové srážky. To má podle vodohospodářských odborníků významný vliv na funkčnost jednotných kanalizačních systémů, které v jejich správním území převažují. Situaci nepomáhá ani rozšiřováním sídel a budování nových zpevněných ploch, z nichž srážkové vody v mnoha případech odtékají jednotnou kanalizací.

Toaleta opravdu není koš

„V každodenním životě je třeba si uvědomit, že do kanalizace patří pouze splaškové vody z domácnosti. Aby kanalizace a čistírna odpadních vod fungovala co nejhospodárněji, je v zájmu každého z nás,“ zdůrazňuje závěrem podnik.

Scroll to Top