Petr Pavel podepsal klíčovou novelu pro ochranu vod

blank

Havarijní novela vodního zákona staví nová pravidla pro vyšší ochranu lidského zdraví a životního prostředí, zachování druhové rozmanitosti a ekologické rovnováhy.

Novela, kterou již podepsal prezident Petr Pavel, reflektuje komplexní legislativní řešení pro zneškodňování havárií na povrchových vodách, zavádí kontinuální sledování vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje digitální registr, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění povrchových vod v délce více než 100 tisíc kilometrů. Dále zavádí pětinásobné zvýšení pokut pro původce havárií a jasná pravidla pro jejich zvládání.

„Těší mě, že se podařilo tyto zásadní změny prosadit. Naší cílem bylo především co nejlépe minimalizovat riziko havárií na řekách. Jen pro ilustraci, v letech 2013-2022 došlo k 2 107 haváriích na vodách, v 966 případech se nepodařilo prokázat původ. Zavádíme důslednější prevenci a kontrolu nad hlavními znečišťovateli, kteří ve svých provozech pracují s nebezpečnými látkami. Proto novelou zavádíme kontinuální sledování vypouštěných odpadních vod,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Novela se dotkne 100-200 tuzemských znečišťovatelů. Náklady na pořízení monitorovacího zařízení a na jeho provoz si budou platit sami. Novela skokově zvedá pokuty, z maximální výše 10 na 50 milionů korun zejména pro podniky a provozovny.

Digitální registr a jasný postup při haváriích

Novela dále zavádí vedení evidence všech výpustí do toků, vznikne nový digitální registr, který bude spravovat ministerstvo životního prostředí. Ten postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových. Bude snazší identifikovat místo, kudy se do vody dostaly odpadní vody nebo závadné látky, které havárii způsobily. Tím pádem bude snazší určení případného viníka.

Novela dále říká, kdo při haváriích velí, kdo a jak má při nich postupovat. Je to Hasičský záchranný sbor ČR, který vždy řídí záchranné a likvidační práce. Paragrafové znění zlepší koordinaci zasahujících orgánů – hasičů, vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí, urychlí jejich spolupráci při zásahu a tím i minimalizuje dopady škodlivých následků.

Scroll to Top