SOVAK ČR k materiálu EU 26/24 Hnojivé výrobky EU

blank

Vnos jakýchkoliv cizorodých látek do vodního prostředí považuje SOVAK ČR za nežádoucí a z toho důvodu vnímá materiál EU 26/24 Hnojivé výrobky EU jako velmi důležitý právní předpis.

SOVAK ČR vítá, že se toto nové nařízení snaží skloubit dva cíle, a to umožnit volný pohyb hnojiv na trhu a současně zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí, kam je zahrnuto i vodní prostředí. Bude ovšem záležet na jeho kvalitní implementaci na národní úrovni včetně kontroly sankcí za nedodržení předpisů. Je bohužel nutno konstatovat, že hnojiva, pokud nejsou správně aplikována a dávkována, přispívají významně ke vnosu nežádoucích látek do životního a vodního prostředí, což se již v minulosti prokázalo. Řada látek používaných v zemědělství přecházela dlouhodobě do vodního prostředí a v důsledku technického pokroku a vývoje citlivých analytických metod byly v současnosti identifikovány hnojivé výrobky ve vodních zdrojích, které slouží k výrobě pitné vody. Než byly prokázány prostřednictvím pokročilých analytických metod, řadu let se v životním a konkrétně vodním prostředí, nežádoucí látky akumulovaly. Jejich úplné odstranění je prakticky nemožné a cílem by mělo být takové látky regulovat nebo na trh neuvádět.

Jak je v návrzích nařízení uvedeno, doba rozkladu polymerů je až 48 měsíců, tedy 4 vegetační období. Po celou tuto dobu se budou tyto látky šířit z půdy do zdrojů vody, ať ve větším či menším měřítku. Odstavce daných nařízení v přenesené pravomoci pro polymerní a další látky velmi obecně popisují možnost vstupu uvedených látek do životního a vodního prostředí.

SOVAK ČR zdůrazňuje, že stejně jako např. u farmaceutických výrobků, je nutno i zde plně zohlednit environmentální rizika a konkrétně se zabývat potenciálními dopady nejen samotných polymerů, ale také jejich metabolitů a transformačních produktů. K tomu je také nutné vyhodnotit účinky standardních procesů čištění odpadních vod na účinné látky produktů a jejich metabolity. Rovněž je třeba zkoumat účinky procesů úpravy pitné vody, aby bylo možné posoudit potenciální rizika pro veřejné zdraví v důsledku uvolňování hnojivých výrobků do životního prostředí (konkrétně do vodních zdrojů používaných k výrobě pitné vody). Je nezbytné zajistit, aby nebyl povolen dodávat na trh žádný výrobek, pokud může narušit schopnost vodohospodářských služeb dodávat čistou pitnou vodu nebo vypouštět řádně vyčištěnou odpadní vodu bezpečně do životního prostředí.

Neméně důležité je, v případě, že jsou takové látky v oběhu, dodržení principu „Znečišťovatel platí a rozšířené odpovědnosti producenta“. SOVAK ČR apeluje na nutnost tyto principy dodržovat, uvádět na trh regulovaně pouze naprosto nezbytné minimální množství nežádoucích látek a řešit náklady na jejich odstranění jak při úpravě pitné vody, tak při čištění odpadních vod. Provozovatel či vlastník VaK na samém konci řetězce nemohou nést veškeré náklady na odstranění nežádoucích zbytků hnojivých látek z vody.

Ing. Vilém Žák
ředitel a člen představenstva SOVAK ČR
Za technickou správnost odpovídá: Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Ph.D.

Scroll to Top