Povodí Moravy pokračuje v rekonstrukci VD Letovice

blank

Hlavní práce vodohospodářů se v současnosti soustředí na skluz a vývar. Dokončení modernizace čeká nádrž za rok. Vodní dílo i během všech prací plní hlavní funkce, neplatí proto žádná omezení. Cílem je ochrana nádrže a území pod vodním dílem na extrémní desetitisíciletou povodeň.

„Stavebně jsme dokončili opevnění návodního líce i sanaci zdí odběrné věže, dokončujeme korunu hráze, přelivnou zeď a spadiště. V následujících dvanácti měsících se budou práce soustředit na dokončení mostovky a vybetonování skluzu a vývaru,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Součástí prací byla těžba, odvoz a uložení sedimentů. Ta proběhla úspěšně dokonce nad rámec zadání. V nejbližších dnech začne rozsáhlá výsadba zeleně v místě uložení sedimentů, kterému se mezi místními říká Čína. Vytěžený materiál splňoval podmínky pro uložení. „Odtěžili jsme o deset tisíc kubíků sedimentů více, než byl původní plán. To se odrazí zejména na kvalitě vody v nádrži. V místě uložení sedimentů teď vysadíme přes čtyři stovky kusů dřevin, které jsou původní a v lokalitě se přirozeně vyskytují,“ říká Gargulák.

Maximální naplněnost, na kterou můžou vodohospodáři hladinu současně zvednout, je na kótě 356,2 m n. m. S ohledem na velmi suchý podzim a nedostatečný přítok se aktuální hladina nachází asi 30 centimetrů pod maximální možnou úrovní. „Harmonogram snižování a opětného navyšování hladiny vody v nádrži jsme vytvořili tak, aby v každé fázi rekonstrukce byla hladina na co nejvyšší možné kótě, a to nejen ve vazbě na fázi rekonstrukce, ale i ve vazbě na roční období. Cílem bylo v maximální míře zachovat všechny účely nádrže – od ochrany před povodněmi, přes hospodaření s vodou, nadlepšování ekologických průtoků pod nádrží, až po rekreační využití nádrže. V průběhu rekonstrukce jsme tak měli a vždy budeme mít dostatečný akumulační prostor pro transformaci případných povodňových přítoků, aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel žijících v oblasti pod hrází vodní nádrže,“ ujišťuje Gargulák.

Náklady na stavbu jsou 236 milionů, z toho 217,5 milionu bylo financováno z prostředků ministerstva zemědělství, zbylých 18,5 milionu financovalo Povodí Moravy z vlastních zdrojů. Hlavním účelem VD je nalepšování průtoků v řece Svitavě, ochuzené odběry podzemní vody pro město Brno v prostoru Březová – Brněnec. Dále pak zajištění minimálních průtoku v řece, umožnění rekreace, sportovního rybářství a zachycení povodňových průtoků. Dvě spodní výpustná potrubí o průměru 700 milimetrů vedou ve štole dlouhé 121 metrů pod hráz a jsou na ně napojeny turbíny v malé vodní elektrárně.

Scroll to Top