Voda Zlín 2023: Odstraňování radionuklidů z pitné vody

blank

K radionuklidům v pitné vodě vystoupila Růžena Šináglová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Její příspěvek byl věnován vývoji regulace přírodního ozáření pro pitnou vodu v České republice a přehledu právních předpisů, které se historicky vztahují k regulaci ozáření z pitné vody.

Prezentace Růženy Šináglové přinesla informaci o povinnostech dodavatelů pitné vody a provozovatelů úpraven vody z podzemních zdrojů, informaci o problematice uvolňování přírodních radionuklidů z úpraven vody a zabývala se také identifikací rizikových faktorů provozu zařízení ke snížení obsahu radionuklidů ve vodě.

Posluchači se dozvěděli, že regulace přírodního ozáření z pitné vody má více než třicetiletou historii a zajímavý vývoj, který je ovlivněn postupně získávanými zkušenostmi z měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě a také potřebou přizpůsobit českou právní úpravu předpisům EU.

Během přednášky zaznělo, že po zavedení regulace přírodního ozáření není možné do veřejné sítě vodovodů dodávat vodu s nevyhovujícími radiologickými vlastnostmi, což úzce souvisí s rozvojem technologií pro odstranění radionuklidů z pitné vody. Od počátku regulace přírodního ozáření je uplatňována technologie odstranění radonu, později, na základě hygienických požadavků, technologie odstranění uranu.

Technologie cíleného odstranění radionuklidů podle Šináglové nelze posuzovat jen podle účinnosti, s jakou k záchytu radionuklidů dochází, ale také v širších souvislostech, ve vazbě na zásady radiační ochrany, ochrany zdraví lidí a ochrany životního prostředí.

 

Scroll to Top