Pakt integrity k modernizaci čistírny na Císařském ostrově

blank

Do Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV) je přiváděno přibližně 96 % odpadních vod z území hlavního města Prahy. Areál ročně vyčistí 100 milionů kubíků odpadních vod od 1,4 milionu obyvatel, v budoucnu se očekává nárůst na 1,6 milionu. Rozsáhlá modernizace a přestavba čistírny se skládá z několika etap. Po dokončení a uvedení do provozu v roce 2028 bude provoz zajišťovat čištění 50 % přiváděných odpadních vod s parametry vyčištěných odpadních vod, které požaduje evropská a národní legislativa.

„PVS, jako správce vodohospodářské infrastruktury hlavního města Prahy, realizuje ročně desítky až stovky projektů obnovy a rozvoje vodovodní a kanalizační sítě, které svým rozsahem zásadně ovlivňují kvalitu života občanů a rozvoj hlavního města. Nejvýznamnější strategickou investicí je modernizace a přestavba SVL ÚČOV, která svým věcným i finančním rozsahem představuje nejvýznamnější vodohospodářskou investici v novodobé historii města. Po jejím dokončení bude celý provozní komplex plnit limity pro vypouštění odpadních vod, stanovené přístupovými dohodami k EU,“ vysvětluje Pavel Válek, předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti. Ta je ze 100 % vlastněná hlavním městem Prahou, která je zároveň 49% akcionářem Pražských vodovodů a kanalizací. Ty vodárenskou infrastrukturu na území hlavního města provozují.

Podle Válka PVS vnímá principy paktu integrity jako přirozený závazek vůči všem odběratelům v hlavním městě. Na projektu se bude podílet Transparency International formou paktu integrity jako nezávislý monitor, který napomáhá eliminovat na nejnižší možnou míru korupční rizika spojená s miliardovými veřejnými zakázkami. Cílem je podpořit maximální možnou transparentnost projektu, ať už se jedná o dodržování zásad zadávacích řízení či dalších zvláštních pravidel a povinností veřejného zadavatele.

„Pakty integrity umožňují dohled občanů nad přípravou a realizací důležitých projektů, které jsou financovány z veřejných prostředků. Z naší zkušenosti vyplývá, že účast nezávislého odborníka snižuje možné korupční tlaky a může mít pozitivní vliv i na výslednou cenu stavby,“ říká ředitel české kanceláře TI Ondřej Kopečný.

TI a PVS se zavázaly v Paktu integrity na těchto jednotlivých bodech spolupráce:

  • Z Paktu integrity vyplývá klíčový závazek všech zúčastněných stran jednat ve veřejném zájmu, s nezbytnou transparentností a s cílem posílit důvěru v efektivitu a otevřenost zadávacího řízení. Účelem je eliminovat na nejnižší možné riziko korupci, která ohrožuje principy dobré správy veřejných institucí, demokratické a etické hodnoty, udržitelný rozvoj a principy spravedlnosti obsažené v českém právním řádu.
  • Při dodržování vzájemných práv a povinností smluvních stran má být také dosaženo cíle zachovávání zásad transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace a přiměřenosti, jakož i zvláštní pravidel a povinností veřejného zadavatele pro zveřejňování plynoucí ze zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), prováděcích předpisů k ZZVZ a ze zvláštních předpisů.
  • Strany paktu prohlašují, že v průběhu zadávacího řízení a v době plnění veřejné zakázky nebudou od ostatních účastníků zadávacího řízení nebo od ostatních smluvních partnerů, nebo dalších osob využívat neoprávněných výhod nebo přijímat pro sebe nebo třetí stranu plnění, které by mohlo ovlivnit jejich nestrannost.
  • Pakt integrity se stává součástí zadávací dokumentace a čestným prohlášení se jej zaváží respektovat i účastníci zadávacího řízení.
  • PVS se v paktu zavazuje poskytnout TI přístup k veškerým informacím týkajícím se veřejné zakázky a na všechna související významná jednání.
  • TI je oprávněna vydávat doporučení preventivních opatření nebo nápravných opatření v případech, kdy bude v postupech PVS, účastníků zadávacího řízení nebo vybraného dodavatele či správce stavby identifikováno jednání, které je v rozporu se zásadami PI.
  • TI bude o své činnosti vykonávané dle paktu pravidelně uveřejňovat informace prostřednictvím dílčích zpráv a závěrečné zprávy o naplnění paktu integrity.

Pakt integrity uzavřený mezi PVS a TI najdete online ke stažení na webu TI.

Scroll to Top