Voda Zlín 2023 se blíží, co přinesla loni?

blank

V první polovině března vodárenský obor čeká další pravidelná událost, konference Voda Zlín 2023. V roce 2022 nejprve změnilo název dějiště akce. Hotel Moskva byl rychle přejmenován na Interhotel Zlín. Nechtěl být spojován s bezprecedentní ruskou agresí na Ukrajině. Redakce vodarenstvi.cz se nyní ohlíží za nejvýznamnějšími momenty loňské akce.

Primátor Zlína Jiří Korec na začátku loňské konference přivítal účastníky ve Zlíně. Generální ředitel VaK Zlín Svatopluk Březík popsal dlouholetou spolupráci s provozní společností Moravská vodárenská ze skupiny Veolia. Definoval ji jako konstruktivní, férovou a vyváženou. Březík rovněž hovořil o připravovaném restartu vodárenského sektoru na Zlínsku.

Nakládání s odpadními vodami

Ladislav Bartoš vystoupil na konferenci Voda Zlín 2022 s příspěvkem Nakládání s odpadními vodami a kaly na úpravnách vody skupiny Veolia v zóně Střední a Východní Evropa. Skupina provozuje v definovaném regionu 471 úpraven s kapacitou 6 milionů kubíků za den, 24 úpraven má produkci více než 116 litrů za sekundu. Do benchmarkingu zařadil 24 úpraven, které se nachází na našem území, 6 na Slovensku, 2 v Bulharsku, 3 v Rumunsku a 2 v Arménii. Tyto úpravny produkují 588 litrů odpadních vod za sekundu. Bartoš ve svém příspěvku popsal jednotlivé způsoby, jak se s touto technologickou/odpadní vodou nakládá a jaké jsou přínosy, a naopak náklady těchto přístupů.

Mikroplasty v pitné vodě

Tomáš Kučera z Vysokého učení technického v Brně vystoupil s přednáškou k mikroplastům v pitné vodě. Ty jsou v životním prostředí dnes všudypřítomné následkem lidských činností využívajících plastické hmoty. První zprávy o mikroplastech v pitné vodě se objevují přibližně od roku 2017. Od té doby začaly diskuse o tom, zda a jakou cestou jsou transportovány do pitné vody, jak tento nový druh znečištění stanovovat a jaká bude účinnost procesů úpravy při zachycení tohoto znečištění. Zásadní otázka se týká zdravotního významu mikroplastů při jejich požití současně s pitnou vodou.

Nanofiltrace v úpravně vody Domašov

Příspěvek, na kterém se podílely VWS MEMSEP, Moravská vodárenská a Hydranautics, se zabýval provozními zkušenostmi získanými za dva roky provozu nanofiltrace v úpravně vody Domašov. V ČR se podle autorů jedná o první instalaci svého druhu, kdy nanofiltrace slouží jako třetí separační stupeň v případě okálových stavů, kdy na stávající technologické lince není možné dosáhnout kvality upravené vody dané vyhláškou č. 252/2004 Sb. v platném znění. Nanofiltrace je spouštěna do provozu pouze v období zhoršené kvality surové vody, což v roce 2020 činilo 100 dní. Vzhledem k vysoké účinnosti separace nanofiltrace nebylo ani v jednom případě nutné náhradní zásobování spotřebiště tak, jak tomu bývalo v minulosti.

Rekonstrukce klíčového přivaděče

Zástupci společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba na konferenci vystoupili s příspěvkem popisujícím obnovu důležitého přivaděče pro výrobu pitné vody v jižních Čechách. Přivaděče surové vody jsou klíčovým prvkem vodohospodářské infrastruktury. Zpravidla se jedná o potrubí velkých průměrů přivádějící surovou vodu z centrálních zdrojů do úpraven vod. Příspěvek se zabýval technickými a legislativními aspekty projektové přípravy ocelového přivaděče surové vody DN 1200 v celkové délce 6,6 kilometru, který je navrhován za účelem zvýšení spolehlivosti dopravy surové vody mezi vodním dílem Římov a Úpravnou vody Plav. Podle Prince by bez státní finanční pomoci vlastníci páteřní infrastruktury nebyli schopni nákladnou obnovu dožívajících dálkových vodárenských řadů zvládnout, aniž by se to nepromítlo do cen vody. Cílem je rekonstruovat všechny významné přivaděče vody a případně je navzájem propojit, což by umožnilo v suchých dobách dopravit pitnou vodu do míst, kde jí bude nedostatek.

Významné setkání vodohospodářů

Vodohospodářská konference Voda Zlín 2023 se bude konat 9. a 10. března 2023 v Interhotelu Zlín. Již tradičně seznamuje účastníky s novinkami, poznatky a zkušenostmi z oboru vodního hospodářství v oblasti úpravy a dopravy pitné vody. Referáty se zabývají legislativou ve vodním hospodářství, zkušenostmi s projektovou přípravou a realizací úpraven vod, vodovodů a souvisejících objektů, výsledky prováděných výzkumů, a v neposlední řadě také zkušenostmi s provozováním úpraven vod a vodovodů.

Scroll to Top