Poziční dokument: Popis definovaných cílů 1/4

blank

Informovali jsme zde o tom, že během online konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021, kterou pořádal SOVAK ČR, byl představen Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030. Ten schválila během října představenstva SOVAK ČR a SVH.

Dokument definuje osm základních cílů oboru pro dané období. Prvním z nich je Poskytování bezpečných a spolehlivých vodohospodářských služeb. Tento cíl je klíčovým předpokladem pro lidské zdraví a zdravý ekosystém založený na vodě. V důsledku přispívá ke zvýšené ochrany lidského zdraví omezením šíření a vzniku různých epidemií a ochraně přírody. Jedná se také o připojení všech domácností k adekvátním vodárenským službám, a to do ekonomicky odůvodněné míry. Proto je nezbytné aktualizovat systém financování vodního hospodářství a posílit zdroje a kapacity pro výrobu pitné vody, stejně jako infrastrukturu pro dovádění a čištění vody odpadní. S ohledem na klimatické scénáře je nezbytné zvyšovat odolnost vodárenských a vodohospodářských soustav jejich propojováním, což je nezbytné aktivně a bezodkladně podporovat.

Druhým cílem je Ochrana vodních zdrojů jako zranitelného strategického zdroje, jak v přírodě, tak při jejich využívání. Nenahraditelnost vody by se měla odrazit v zajištění její ústavní ochrany.
Lepší analytické a laboratorní metody umožňují ve vodě v přírodě nebo v odpadních vodách zjišťovat přítomnost mikropolutantů. Ačkoliv jejich obsah je obvykle velmi nízké, lze se důvodně obávat jejich nepříznivých dopadů na vodní ekosystémy. Tyto dopady je nezbytné popsat, kvantifikovat a následně stanovit nová pravidla a podmínky pro ochranu vodních zdrojů a udržení jejich kvality. Tu je nezbytné řešit u zdroje přímo v povodí, nikoliv až technologií během úpravy vody. Ochrana a řízení vodních zdrojů by z toho důvodu měly být začleněny do dalších odvětvových politik, jako je například společná zemědělská politika, energetická politika nebo právní předpisy o chemických látkách.
K dalším cílům dokumentu se vrátíme v následujících dnech.

Scroll to Top