K Jordánu zahalenému v závoji podzimních barev

blank

O nejstarŇ°√≠ n√°drŇĺi v¬†ńĆesk√© republice, kter√° byla vybudov√°na ve stejn√©m roce, kdy KryŇ°tof Kolumbus objevil Ameriku, jsme psali opakovanńõ. Mimo jin√© s¬†ohledem na kvalitu vody v¬†n√≠, nebo projekt jej√≠ho odbahŇąov√°n√≠ pŇôed nńõkolika lety. Tentokr√°t jsme k¬†Jord√°nu, kter√Ĺ byl vybudovan√Ĺ na dohled od historick√©ho centra husitsk√©ho T√°bora, vyrazili bńõhem proslunńõn√©ho podzimn√≠ho odpoledne.
Od t√°borsk√© sladovny, kter√° byla vybudov√°na jiŇĺ v¬†roce 1872, je to k¬†vodn√≠ hladinńõ p√°r des√≠tek metrŇĮ. Proch√°zka kolem Jord√°nu je pŇô√≠jemn√° tak√© s¬†ohledem na to, Ňĺe kolem vodn√≠ plochy byly vybudov√°ny pohodln√© chodn√≠ńćky a cestińćky pro pńõŇ°√≠, kter√© velmi ńćasto umoŇĺŇąuj√≠ sestoupit aŇĺ pŇô√≠mo k¬†vodńõ.

Budete-li pokrańćovat pod√©l bŇôehu rovnobńõŇĺnńõ s¬†Ňĺeleznińćn√≠ trat√≠, kter√° smńõŇôuje p√°r des√≠tek metrŇĮ nad vodn√≠m d√≠lem na Prahu, otevŇôe se v√°m pŇôes rozlehlou vodn√≠ plochu v√Ĺhled na historick√© centrum v¬†podobńõ pozdnńõ gotick√©ho Kostela Promńõnńõn√≠ P√°nńõ a pozdnńõ gotick√© historick√© radnice. Bl√≠Ňĺe u vodn√≠ plochy pro prosv√≠t√° d√≠ky svńõtl√© fas√°dńõ honosn√° novorenesanńćn√≠ StŇôelnice vystavńõn√° na pŇôelomu 19. a 20. stolet√≠ jako spoleńćensk√© a kulturn√≠ centrum.

Na v√ĹbńõŇĺku pŇôes vodn√≠ plochu uvid√≠te plochu Sokolsk√© plov√°rny a vedle stoj√≠c√≠ho aquaparku. Ostatnńõ tak√© v√Ĺhled na zadn√≠ stranu n√°drŇĺe ke skaln√≠mu √ļtvaru Ryt√≠Ňô a Harfov√©mu mostu je bńõhem barevn√Ĺch podzimn√≠ch dnŇĮ √ļchvatn√Ĺ, protoŇĺe bŇôehy okolo Jord√°nu jsou lemov√°ny pestŇôe zbarven√Ĺmi stromy.

KdyŇĺ vyraz√≠te opańćn√Ĺm smńõrem po bŇôehu k¬†historick√©mu centru po Jord√°nsk√©m n√°bŇôeŇĺ√≠, mŇĮŇĺete vyj√≠t nad hladinu po nńõkolika molem rŇĮzn√Ĺch tvarŇĮ. V¬†l√©tńõ je moŇĺn√© si pŇĮjńćit lońŹku nebo Ň°lapadlo a vyrazit na vodu. Po lev√© ruce budete m√≠t tak√© are√°l t√°borsk√© botanick√© zahrady. Ta byla zaloŇĺena jiŇĺ v¬†roce 1866 a je druhou nejstarŇ°√≠ u n√°s.

Stezka v√°s dovede aŇĺ k¬†hr√°zi n√°drŇĺe, odkud mŇĮŇĺete pokrańćovat nahoru do historick√©ho centra, nebo naopak pod hr√°z kolem s√°dek a tenisov√Ĺch kurtŇĮ k¬†Jord√°nsk√©mu vodop√°du a Tismenick√©mu potoku, kter√Ĺ obkruŇĺuje centrum pŇôed t√≠m, neŇĺ jeho vody vplynou do LuŇĺnice.

Foto: Marek Síbrt

 

Scroll to Top