Vodakva k výstavbě sušárny v Tachově

blank

Moderní technologie nízkoteplotního sušení sníží objem i hmotnost kalů produkovaných v čistírenských provozech a zajistí jejich hygienickou nezávadnost. Jak naložit s kaly vzniklými při procesu čištění odpadních vod, je v posledních letech podle Vodáren a kanalizací Karlovy Vary často diskutovaná otázka. V souvislosti s odpadovou politikou EU i České republiky se omezuje ukládání těchto kalů na skládky, ať už přímo, či na rekultivaci. Zároveň se zpřísňují požadavky na jejich kvalitu a zdravotní nezávadnost pro další využití.

Vodakva se ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech (VSOZČ) rozhodla již před deseti lety využít jako první v ČR moderní technologii nízkoteplotního sušení kalů. Sušením se docílí odvodnění kalů až na 90% sušiny, násobně se zmenší objem produkovaného kalu a sníží se jeho hmotnost.

Jak uvedla dále Vodakva, při procesu sušení zároveň dochází k likvidaci nebezpečných bakterií a patogenů obsažených v kalu a zajistí se jeho hygienická nezávadnost. Výsledkem je vysušený granulát, který se snadno skladuje i převáží a lze ho následně využít jako surovinu pro další zpracování, například v energetice (výhřevnost granulátu je srovnatelná s hnědým uhlím) nebo ve stavebnictví. Více o výstavbě sušárny se můžete dočíst zde.

I přes ztížené podmínky způsobené pandemií covid-19 v letošním roce pokračují podle Vodáren a kanalizací Karlovy Vary investice do rozšiřování a obnovy vodovodů a kanalizací. Investice financuje Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech ze svých příjmů, tvořených z vodného a stočného, zisku Vodakvy i dalších dotací či příspěvků.

Vodakva zajišťuje zásobování pitnou vodou 189 000 obyvatel, v její správě je 26 úpraven pitné vody, 1553 kilometrů vodovodní sítě, 80 čistíren odpadních vod a 767 kilometrů kanalizací. Vedle hlavní činnosti společnost zajišťuje služby v oblasti projektování a výstavby vodohospodářských zařízení, laboratorních rozborů vod, inspekce nebo rekonstrukce přípojek.

Scroll to Top