K Chrudimce mezi ŇĹelezn√© hory a ŇĹńŹ√°rsk√© vrchy

blank

O Trhov√© Kamenici na pomez√≠ ŇĹelezn√Ĺch hor a ŇĹńŹ√°rsk√Ĺch vrchŇĮ jsme na naŇ°em port√°lu jiŇĺ psali ‚Äď napŇô√≠klad o kr√°sn√© osadńõ ZubŇô√≠ nad mńõstem si mŇĮŇĺete pŇôeńć√≠st zde. Mńõstem prot√©k√° Chrudimka, kter√° pŇôed n√≠m vytv√°Ňô√≠ √ļdoln√≠ nivu, v¬†n√≠Ňĺ byly vybudov√°ny dva rybn√≠ky ‚Äď Ml√Ĺnsk√Ĺ rybn√≠k a Velk√° Kamenice. Lokalita je chr√°nńõna jako PŇô√≠rodn√≠ pam√°tka Trhovokamenick√© rybn√≠ky. Proch√°zka po jej√≠m okraji po turistick√© znańćce je bńõhem jarn√≠ho obdob√≠ obzvl√°Ň°tńõ pŇô√≠jemn√°. Nezregulovan√° Ňôeka vytv√°Ňô√≠ pod√©l luk pŇôirozen√© meandry s¬†nivn√≠mi hlinit√Ĺmi n√°plavami.

Rybn√≠ky patŇô√≠ mezi nejstarŇ°√≠ na Chrudimsku, zm√≠nky o nich poch√°zej√≠ jiŇĺ z¬†15. stolet√≠. Jsou obklopeny porostem r√°kosŇĮ, roste zde Ňôada dalŇ°√≠ch trav a bylin, jednotliv√© louky jsou oddńõleny jasanovo-oŇ°lov√Ĺmi rem√≠zky. To vŇ°e vytv√°Ňô√≠ vhodn√© prostŇôed√≠ pro v√Ĺskyt Ňôady druhŇĮ obojŇĺiveln√≠kŇĮ (skokan hnńõd√Ĺ a zelen√Ĺ, ropucha obecn√°, blatnice skvrnit√°), ale tak√© pt√°kŇĮ ‚Äď mimo jin√© i ledŇą√°ńćkŇĮ, ale tak√© pńõvcŇĮ (pńõnice, s√Ĺkorky).

Od Velk√© Kamenice je to zhruba kilometr chŇĮze malebnou vysońćinskou krajinou do Svobodn√Ĺch HamrŇĮ s¬†funguj√≠c√≠m hamersk√Ĺm hostincem v¬†pam√°tkovńõ chr√°nńõn√©m rouben√©m staven√≠, kter√© se nach√°z√≠ p√°r metrŇĮ od Chrudimky. Zachoval√Ĺ hamr k¬†v√Ĺrobńõ Ňĺeleza najdete hned naproti, stejnńõ jako pŇôestavńõn√Ĺ novobarokn√≠ z√°meńćek, kter√Ĺ za socialismu vyuŇĺ√≠valo JZD ‚Äď jak uŇĺ to tak v¬†dobńõ budov√°n√≠ rud√Ĺch lepŇ°√≠ch z√≠tŇôkŇĮ b√Ĺvalo.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top