Lidé platí od května za vodu méně

blank

Většina subjektů v ceně vodného a stočného zohlednila snížení sazby DPH z 15 % na 10 %. Obyvatelé tak od 1. května 2020 ušetří. Čtyřčlenná rodina utratí za rok zhruba o 484 korun méně. Upozornil na to portál Měšec.cz.

Vodárenské společnosti platbu za vodné a stočné zlevnily v průměru o 3,73 koruny za kubík. Změnu sazby následně v konečné ceně zohlednilo celkem 124 ze 131 největších měst. Průměrná cena vody v nich dosáhla 87,33 korun za kubík vody včetně DPH, napsal dále Měšec.cz. Do průzkumu byla zahrnuta všechna města s více než 10 000 obyvateli.

Výpočet ceny pro vodné a stočné se v ČR řídí zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, a vyhláškou číslo 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jsou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v České republice zařazeny na seznam s regulovanými cenami.

SOVAK ČR zdůrazňuje, že cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované ceny lze dále promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

Regulace je stanovena cenovým rozhodnutím v každoročně vydávaném Cenovém věstníku ministerstva financí. Vlastní výpočet ceny pro vodné stočné na dané období (většinou kalendářní rok) se jako kalkulace a vyúčtování provádí podle příloh číslo 19 a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

O kontrolu nad správností kalkulací i vyúčtování se rovněž stará ministerstvo financí a jeho specializovaný odbor kontroly, dále jednotlivé místně příslušné finanční ředitelství i Specializovaný finanční úřad. Paralelně také probíhá kontrola správnosti i shody s kalkulací s požadavky vyhlášky ze strany ministerstva zemědělství, které dále porovnává údaje proti souboru vybraných údajů provozní a majetkové evidence. Toto ministerstvo zpracovává a publikuje v souhrnné zprávě na svých stránkách ročně detailní porovnání kalkulací cen pro vodné a stočné v České republice.

Scroll to Top