Povodí Moravy zrevitalizuje Knínický potok

blank

Také díky soustavě nových mokřadů a tůní zpomalí akce odtok vody a zlepší její retenci v území. Podle vodohospodářů potrvají práce za 10,5 milionu půl roku a jsou financovány z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Celkem vznikne sedm neprůtočných tůní a dvě průtočné tůně s navazujícími mokřady.

Na téměř kilometr dlouhém úseku Knínického potoka ve Veverských Knínicích budou realizována přírodě blízká opatření cílená na zpomalení povrchového odtoku vody, úpravu splaveninového režimu, zlepšení morfologie toku a adaptaci na změnu klimatu.

„Konkrétně půjde o dva principy revitalizačních změn současně. Jednou bude směrová změna koryta toku, kdy vytvoříme nepravidelné oblouky odpovídající co nejvíce přirozenému stavu toku, a druhou bude vytvoření soustavy průtočných i neprůtočných tůní v místech, kde to umožní prostorové poměry,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Podnik se dlouhodobě zaměřuje na řadu revitalizačních opatření, aby bylo možné udržet vodu v krajině co nejdéle. „Řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy jsou součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ doplnil Gargulák.

Scroll to Top