16. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací optikou SOVAK ČR

blank

SOVAK ČR již pošestnácté uspořádal dvoudenní oborovou konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, která letos proběhla 6. – 7. listopadu 2018 v Brně v Orea Hotelu Voroněž. Konference probíhala pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, ministra životního prostředí Richarda Brabce, hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.

Zahájení konference obstarali pozvaní hosté a zástupci organizátorů a spolupořadatelů konference. Po úvodním slově ředitele SOVAKu ČR Oldřicha Vlasáka pozdravil účastníky konference předseda představenstva SOVAKu ČR Miloslav Vostrý. Ocenil přitom rozvíjející se spolupráci spolku s ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí a připomněl nově ustanovenou pracovní skupinu Vodárenství při Hospodářské komoře ČR.

Náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství, Aleš Kendík, zmínil mimo jiné i vznik Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, neboť propojování stávajících vodárenských celků a hledání možností finanční podpory rekonstrukcí stávajících skupinových vodovodů v případech, kdy rekonstrukce není možné hradit pouze z plateb za vodné je do budoucna jednou z priorit ministerstva zemědělství.

Zástupce ministerstva životního prostředí a náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Jan Kříž, připomněl, že ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR a Úřadem Vlády připravuje ministerstvo nový výzkumný program zaměřený na sucho a zvládání nedostatku vody. V oblasti dotací se ministerstvo chce zaměřit i na podporu výstavby nové a rekonstrukci stávající páteřní vodárenské infrastruktury. Kříž zmínil také potřebu osvěty laické i odborné veřejnosti.

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek uvedl, že Jihomoravský kraj v současné době zpracovává Krajský plán rozvoje vodovodů a kanalizací, který bude reflektovat získané zkušenosti s probíhajícím suchem a nedostatkem vody. Předseda Svazu vodního hospodářství ČR a generální ředitel Povodí Vltavy, Petr Kubala podotkl, že se Česká republika se suchem a nedostatkem vody potýká již od roku 2014 a každý další „suchý“ rok celkovou vodní bilanci jen zhoršuje.

V rozsáhlém odborném programu se přednášející první den zaměřili nejen na vize budoucí proměny vodohospodářského oboru, do něhož již nyní významně zasahují informační technologie, ale i na aktuální největší výzvy. Na možná rizika přetechnizované společnosti upozornil Peter Staněk ze Slovenské akademie věd.

Zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí seznámili přítomné se svými stávajícími přístupy k oboru, probírány byly i možnosti financování. Velká pozornost byla věnována i novele vodního zákona, metodice plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody, ale i praktickým hlediskům posouzení rizik systémů zásobování pitnou vodou. Námětem prezentací se stala i další závažná témata, s kterými je třeba se v současné době vypořádat, jakými jsou sucho, či kybernetická bezpečnost.

blank

Součástí slavnostního večera bylo i vyhlášení čestného členství SOVAKu ČR. Ocenění získal a čestným členem SOVAKu ČR se stal Pavel Punčochář. Tento odborník působil mimo jiné jako ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze, či ředitel odboru vodohospodářské politiky a vrchní ředitel sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství. Pavel Punčochář je dlouhodobým spolupracovníkem a partnerem SOVAKu ČR při řešení rozvojových koncepcí a aktivně se podílí svým rozhledem a schopností vytvářet vize na tvorbě náplně odborných konferencí, výstav a doprovodných akcí Sdružení odboru vodovodů a kanalizací ČR.

Druhý den se program konference odvíjel ve dvou tematických sekcích – Pitná voda a Kanalizace. Posluchači tak měli možnost se seznámit podrobněji s problematikami, jakými byly například výskyt používání pesticidů v půdách a s tím související kontaminace vod, aplikace GAU pro odstranění pesticidních látek při úpravě povrchové a podzemní vody, efektivní odečítání měřidel, procesy materiálové transformace odpadů, aplikace UV zařízení na vyčištěné odpadní vody z komunální ČOV, praktické dopady GDPR ve vodárenství, či vliv fosforu na kvalitu povrchových vod. Rozsáhlá pozornost byla v několika prezentacích věnována rovněž smart meteringu, který je významným trendem objevujícím se ve vodárenství v posledních letech.

Tradiční konference Provoz vodovodů a kanalizací 2018 nabídla 42 odborných přednášek rekordnímu počtu 564 účastníků. V předsálí prezentovalo exponáty a služby z oboru vodovodů a kanalizací 40 vystavovatelů z celkového počtu 64 partnerů konference.

Dějištěm akce se v uplynulých letech stala města: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Poděbrady, Praha, či Tábor. Brno bylo poprvé hostitelem konference v roce 2005. Příští konference se bude konat v Parkhotel Congress Center Plzeň ve dnech 5.–6. listopadu 2019.

Scroll to Top