Vychází letní dvojčíslo časopisu SOVAK

blank

SOVAK ČR upozorňuje na nové dvojčíslo svého časopisu. Organizace sdružuje právnické a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiná likvidace odpadních vod, vlastníky, správce či provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a přímo související vodohospodářské infrastruktury, rozvoj nebo výstavba vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a spolupráce s oborem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Vodarenstvi.cz upoutávku zveřejňuje s drobnými redakčními úpravami.

Obálka čísla 7–8/2018 časopisu Sovak zobrazuje část plánu rekonstrukcí vodovodní sítě. Vztahuje se k textu Plánování rekonstrukcí vodovodů a kanalizací a snižování úniků vody ve vodárenském systému Milana Míky z Vodárenské společnosti Táborsko a Zdeňka Svitáka z DHI, v němž se dozvíte o zkušenostech s využitím nástroje multikriteriální analýzy Plán rekonstrukce a aplikace Monitor úniků. Na využití GIS se zaměřily i další dva články uvnitř čísla, a to od Ivana Bayera, Michaela Knoppa a Libora Bureše z odborné komise GIS SOVAK ČR: Podpora GIS pro vyjadřovací službu a Rizika zveřejnění a poskytování informací o vodohospodářské infrastruktuře v portálu vyjadřovací služby. Komise GIS připravuje na toto téma seminář, který proběhne dne 10. října v Budově odborových svazů na Žižkově v Praze.

Zprávu z konference Problematika provozování vodohospodářské infrastruktury, která proběhla v dubnu ve Žďáru nad Sázavou a uspořádal ji SOVAK ČR ve spolupráci s Medim, připravil Filip Wanner. Historii, současnost a budoucnost retenčních nádrží na jednotné stokové síti města Brna představil článek Retenční nádrže na stokové síti města Brna Ondřeje Pavlíka, Alexandry Hradské a Karolíny Koutníkové z AQUATIS. O tom, jak probíhala renovace části Úpravny vody v Podolí na vodárenské muzeum se více dozvíte v rozhovoru s prof. Ing. Arch. Arnoštem Navrátilem, CSc., který působí na fakultě architektury ČVUT Praha.

Úpravna vody v Ostravě-Nové Vsi slaví letos 110 let od uvedení do provozu a o jejích základních historických meznících a významu se dozvíte v článku Libora Frydrycha ze společnosti Ostravské vodárny a kanalizace. Výročí slaví také vodárenský areál v Praze na Letné, a to 130 let, v časopisu ho připomněl historik z Pražských vodovodů a kanalizací Jaroslav Jásek. K historii, konkrétně k zajímavým objektům vzniklým díky masivnímu rozvoji industrializace na počátku 19. století – hasicím věžím koksoven, se váže další článek Roberta Kořínka z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., pobočky Ostrava. Text vznikl v rámci projektu Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití.

Čtvrtletník Frýdlantské vodárenské společnosti představila ve volném seriálu o komunikaci vodárenských společností Helena Syrovátková, šéfredaktorka měsíčníku Kalendář. Zástupci SOVAK ČR v EurEau Ondřej Beneš a Radka Hušková připravili pravidelné zprávy z jednání valného hromady a představenstva EurEau a zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1. V nekrologu vzpomenula redakční rada na dlouholetého člena redakční rady časopisu Sovak a vodohospodáře Josefa Beneše, který zemřel 18. června náhle ve věku 89 let. Rubrika Z regionů přinesla zajímavé informace o investicích, stavbách, rekonstrukcích i akcích a technologiích u vodárenských společností – členů SOVAK ČR. Co vše číslo časopisu zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.

 

Scroll to Top