Schválení strategie EK v oblasti plastů z pohledu SOVAK ČR

blank

Evropská komise schválila 16. 1. 2018 balík oběhového hospodářství, který zahrnuje Evropskou strategii pro plasty v oběhovém hospodářství a související materiály, mezi které patří Sdělení o provádění oběhového hospodářského balíčku: možnosti, jak řešit rozhraní mezi právními předpisy týkajícími se chemických látek, výrobků a odpadů a příbuzných oblastí;  Zpráva o dopadu používání na vzduchu rozložitelných plastů (působením vzdušného kyslíku) na životní prostředí, včetně takto rozložitelných plastových tašek a sáčků. Text SOVAK ČR publikujeme v plném znění. 

Z pohledu SOVAK ČR je důležitá ta část strategie v oblasti plastů, kde je v materiálu uvedeno, že regulace mikroplastů spadá jak do Směrnice o čištění městských odpadních vod, tak zároveň i do Směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Evropská komise návrh objasňuje následovně: „Vypracování standardní testovací metody pro kvantifikaci mikroplastů (jak stanovení celkové hmotnosti, tak i počet částic) v nátoku i odtoku z čistíren odpadních vod a v čistírenském kalu je nezbytným základem pro další následná opatření, jako je vývoj nového schématu rozšířené odpovědnosti výrobců (Enhanced Producer Responsibility – EPR)“. Původci výrobků, které představují zdroj mikroplastů a přenos do procesu čištění vod, by tak měli pokrýt náklady na nápravné kroky ke zvýšení zachytávání mikroplastů. Je však nutné provést posouzení proveditelnosti, zhodnotit náklady a přínosy navrženého schématu.

Detailnější pohled na možnosti přenosu odpovědnosti představuje nejnovější zpráva IEEP. Jako doporučená opatření zpráva IEEP uvádí nutnost zvýšení podílu recyklátu ve výrobcích, oddělitelnost recyklovatelných částí obalů/výrobků a konečně vyšší používání rozložitelných plastů a tzv. bioplastů.  Vlastní posouzení dopadu (tzv. impact assessment) takového kroku ovšem zatím proveden nebyl a bude následovat až při revizích obou uvedených směrnic před jejich případnou úpravou. Již nyní je ale zřejmé, že přítomnost mikroplastů by měla být brána na zřetel v rámci posouzení rizik v připravené revizi Směrnici o jakosti vody určené k lidské spotřebě, jejíž přijetí je plánováno v lednu tohoto roku. Evropská komise tak uvádí: „Ačkoli mikroplasty nejsou parametrem přímo uvedeným ve Směrnici 98/83/ES, členské státy by měly přijmout veškerá opatření, aby zajistily, že pitná voda nepředstavuje riziko pro lidské zdraví. Je tedy na členském státě, aby rozhodl o vhodných opatřeních, která mají být přijata s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti, je-li to relevantní. Jelikož cesty vnosu do pitné vody a možné zdravotní účinky prostřednictvím pitné vody nejsou dobře známy, měly by být shromážděny další informace o existenci mikroplastů ve zdroji vody, tj. Posouzení rizik v oblasti jímání vody.“

K projednání opatření obsažených v balíčku oběhového hospodářství pro rok 2018 Evropská komise a Evropský hospodářský a sociální výbor zajistily diskusi zainteresovaných stran ve dnech 20.–21. 1. 2018.

Sdružení EurEau, SOVAK ČR, ale i např. Státní zdravotní ústav se k přítomnosti tzv. mikroplastů opakovaně vyjadřovaly s cílem uklidnit odbornou i laickou veřejnost před zdánlivě alarmujícími zjištěními přítomnosti mikroplastů v potravinách a ve vodách vzhledem k absenci jakýchkoliv důkazů či odůvodněných hypotéz o škodlivých účincích mikroplastů na lidské zdraví v dané expozici. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že problém opravdu existuje. Sdružení EurEau i SOVAK ČR podporují dlouhodobě aplikaci principu kontrola u zdroje („source control”), a tedy i vznik legislativních opatření na úrovni Evropské unie i národních úrovních, která zajistí řešení této otázky vznikem požadavků přímo na výrobce látek a produktů, které jsou návazně v procesu nakládání s odpadem zdrojem znečištění vodního prostředí.

Ondřej Beneš (člen představenstva SOVAK ČR a EurEau), Radka Hušková (předsedkyně komise laboratoří SOVAK ČR a EU1 komise EurEau pro pitnou vodu)

Ilustrační foto 

Scroll to Top