Odstartovala další dotační výzva na domácí čistírny odpadních vod

blank

Od 16. října je možné žádat o finanční prostředky na domovní čistírny odpadních vod. Ministerstvo životního prostředí na zlepšení čištění splaškových vod prostřednictvím domácích čistíren uvolnilo 200 milionů korun. Při pilotní výzvě nabídlo ministerstvo loni na podzim 100 milionů korun.

„Jsem rád, že se podařilo nastavit Národní program Životní prostředí tak, aby se vyplnila mezera k dotacím z evropských fondů. Zlepšit životní prostředí občanům tak mohou i starostové v malých a nízkorozpočtových obcích, což je i případ těchto dvou výzev. Podpora zeleně a domovních čistíren v obcích je dalším z řady kroků, kterými aktivně reagujeme na klimatické změny, podporujeme ochranu zdrojů vody a boj se suchem,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

V České republice je odkanalizováno zhruba 85 procent obyvatel. „Soustavy moderních domovních čistíren se ukázaly jako cenově efektivní a ekologicky přijatelná alternativa ke starým jímkám či septikům, které bývají velkým zdrojem znečištění vod. Výhodou domovních čistíren je navíc vysoká účinnost bez nutnosti následného dočištění,“ pokračoval Brabec.

V porovnání s pilotní výzvou se základní parametry té nové nemění. Rezort opět přispěje na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod u rodinných či bytových domů do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel a soustava musí odkanalizovat alespoň 30 procent celkového počtu obyvatel v dané části obce nebo města. Podle kapacity čistírny se výše příspěvku pohybuje od 100 do 240 tisíc korun. „V minulé výzvě se investiční náklady projektů pohybovaly od 400 tisíc do 20 milionů korun, dotace z nich může obcím pokrýt až 80 procent,“ upřesnil ředitel SFŽP ČR Petr Valdman. Fond přijímá žádosti o podporu od 16. října 2017 do 30. června 2019, popřípadě do vyčerpání alokace. O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí a společnosti vlastnění z více než 50 % obcemi, městy nebo dalšími veřejnoprávními subjekty.

Padesát milionů korun pak zamíří na výsadbu a rozvoj sídelní zeleně. „Smyslem dotací je motivovat žadatele, aby zvyšovaly podíl zeleně a vodních prvků na veřejných prostranstvích, a to jak v nových oblastech, tak i v původní zástavbě. Jako novinku jsme zařadili i podporu pro pásy izolační zeleně. Ty tvoří jakýsi přírodní „filtr“ oddělující průmyslové areály nebo frekventované silnice od obytných zón a přispívají tak ke snižování prašnosti a koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. Je to náš další příspěvek k boji za zlepšení stavu životního prostředí ohroženého zejména dopravou,“ přiblížil Brabec.

O dotaci mohou žádost města i obce, fyzické i právnické osoby, které chtějí modernizovat místní veřejné prostranství. Žádosti o poskytnutí podpory se přijímají od 16. října 2017 až do 30. března 2018 a samotné projekty musí žadatelé úspěšně dokončené do konce roku 2022.

Scroll to Top