Aristid Franc: Koncepce města velí zasakovat vodu, ale na místní úrovni se ...

blank

Předzahrádky stejně jako uliční stromořadí a trávníky v mnoha ulicích Brna – Králova Pole jsou součástí předválečného uspořádání území a dotvářejí celkovou architekturu Králova Pole jako velmi pěkné residenční čtvrti, kde je radost žít. Bohužel v poslední době se množí negativní jev. Je jím téměř masová likvidace soukromých, často cenných předzahrádek a travnatých pásův ulicích ve prospěch úplně zpevněných parkovacích míst pro neustále přibývající vozidla.

Zkusme trochu analyzovat, čím je tento jev negativní:

– úbytek veřejných parkovacích míst ve prospěch soukromého parkování. Každý takový ,,vjezd“ zpravidla zlikviduje cca 2- 3 veřejná parkovací místa

– devastace předválečného harmonického architektonického charakteru oblasti a narušení pohody prostředí v ulicích

– další omezení vsakování vod do půdy a naopak zvýšení odtoku do veřejné kanalizace

– nedostatek vláhy pro stromy, mimo jiné v důsledku dalšího poklesu hladiny podzemní vody a půdní vlhkosti

– nedostatek vsakující vody likviduje místy i vzdálené podzemní prameny

– místy, v závislosti na geologických podmínkách, může dojít k jevu častému v městě Brně, tj. vysušení jílovitých základových zemin a praskání domů, příp. i sítí, komunikací apod.

– zhoršení mikroklimatu (zeleň město ochlazuje, udržuje vlhkost, zadržuje prach, produkuje kyslík a je také často domovem pestré fauny)

– parkování resp. startování vozidla přímo pod okny není nic extra ani pro ovzduší v domě

– na veřejném prostranství bývalého trávníku často parkují ještě další auta patřící majiteli objektu (s již zničenou předzahrádkou), který tak teoreticky získává další 2-3 parkovací místa od obce zadarmo
Čím je snad pozitivní:

– vozidla ,,v předzahrádce“ jsou snad lépe chráněna před poškozením

Jak z toho ven:

– ctít historické architektonické uspořádání území vč. podlažnosti objektů apod., prověřovat in situ každý záměr výstavby a nikoliv

od stolu

– daleko více reflektovat veřejný zájem, kterým je bezesporu zasakování vod a udržitelné klima ve městě

– omezit vydávání povolení zpevněného vjezdu na veřejném trávníku na pozemek/předzahrádku na velmi odůvodněné případy

a v minimální šířce, šířka pro 3 a více vozidel často není vjezd, ale do jisté míry už další soukromé parkoviště na veřejném prostrantsví

– zamysleme se, zda všichni potřebujeme vozidlo a také přemýšlejme o jeho rozměrech.

– zavést finanční kompenzaci za zábor veřejných parkovacích místa a devastaci životního prostředí

– když už je nevyhnutelné takovou stavbu realizovat, potom využít zasakovacích tvárnic s výsevem trávníku nebo ještě lépe pouze dvou stop dlaždic a zpevněnou plochou pouze v oblasti motoru a převodovky, kde hrozí únik provozních kapalin.

– v okolí parkovacího stání realizovat dostatečnou náhradní zeleň
Mimochodem ,,Jedno celé Lucembursko čili více než 2,5 tisíce km2 – tak velká je ,,zabetonovaná“ plocha České republiky. Upozorňují na to Lidové noviny s tím, že ČR se v míře zastavěnosti suverénně dostala mezi evropské velmoci.“ 

Mgr. Aristid Franc KŽP RMB, občan Králova Pole

Foto: procistejsibrno.creos.cz

Scroll to Top