SOVAK ČR: Pro zásobování obyvatel jsou rozhodující vodárenské nádrže

blank

Nedávno schválená „Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky“ představuje podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) první, skutečně systémový dokument, jehož naplňování může pomoci ke zlepšení stavu naší krajiny, zdrojů vody a k lepšímu a dlouhodobě stabilnímu zásobování obyvatel ČR kvalitní pitnou vodou.

Uvedený materiál však představuje celou řadu plánovaných opatření k dosažení takového stavu bez zásadnějšího zdůraznění priorit, které jsou rozhodující pro oblast vodohospodářství. SOVAK ČR proto považuje za vhodné sdělit, co je pro tento obor zásadně důležité.

Za priority SOVAK ČR považuje především následujících pět opatření:

  1. Další rozvoj akumulace vod, zejména vodárenských nádrží.
  2. Přesnější vymezení a evidenci ochranných pásem včetně důsledného uplatňování omezení a zákazů činností, které by mohly mít vliv nejen na jakost, ale i množství vod.
  3. Propojování vodárenských soustav s cílem zajistit spolehlivé zásobování obyvatelstva pitnou vodou
    i během dlouhotrvající epizody sucha a nedostatku vody, včetně systémového řešení otázky financování nákladů na budování, obnovu a provoz propojení mezi sítěmi.
  4. Nasazení moderních technologií čištění odpadních vod a zároveň určení jasného legislativního rámce pro větší využití vyčištěných odpadních vod, zejména s ohledem na lidské zdraví.
  5. V rámci legislativních opatření SOVAK ČR plně podporuje návrh nové hlavy zákona o vodách zaměřené na zvládání sucha včetně vypracování plánů na zvládání sucha.

SOVAK ČR v této souvislosti opakovaně upozorňuje na nutnost vytvářet dostatečné finanční zdroje na obnovu vodárenské infrastruktury tak, aby bylo možné systémově předcházet možným haváriím veřejných sítí. Někteří vlastníci tohoto majetku, což jsou na území ČR ze zhruba 85 procent obce a města, nutnost investic a tvorbu finančních zdrojů podceňují, což prokázalo i šetření Ministerstva zemědělství, jehož výsledky byly prezentovány na několika odborných konferencích. Jde o údaje ministerstva sbírané za rok 2015 v rámci benchmarkingu, jehož cílem je regulace oboru vodovodů a kanalizací a cenotvorby prostřednictvím jednotné metodiky. Z téměř dvou tisíc subjektů, jejichž cenotvorbu ministerstvo prověřovalo, většina potřebné finanční zdroje nevytvářela a v některých případech zjistilo šetření i takzvaný záporný kalkulační zisk, což znamená, že cena vody je dotována z jiných zdrojů. Jednou z priorit SOVAK ČR je proto také narovnání cenotvorby vody v ČR tak, aby bylo možné objektivně posuzovat reálné náklady na její distribuci a čištění, a ne ceny spoluvytvářené politickým rozhodnutím.

Ing. Oldřich Vlasák,
ředitel SOVAK ČR

Scroll to Top