SOVAK ČR: Nejvyšší dlouhodobou jistotu zdrojů pitné vody představují veřejné vodovody

blank

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) oceňuje veškeré aktivity státu v zajištění zásobování obyvatel České republiky pitnou vodou v lokalitách, kde jsou v současné době její zdroje nedostatečné. S ohledem na měnící se klima a rostoucí riziko sucha nicméně SOVAK ČR konstatuje, že stabilní a dlouhodobé zdroje pitné vody lze v podmínkách naší země zajistit pouze napojením obyvatel na veřejné vodovodní sítě.

Pouze za podpůrný nástroj tak SOVAK ČR považuje úmysl Ministerstva životního prostředí (MŽP) zajistit zásobování obyvatel pitnou vodou prostřednictvím vrtů a využitím zásob podzemních vod. Z monitoringu Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) opakovaně vyplývá, že rizikem sucha jsou nejčastěji a nejdříve ohroženy právě vrty, a to především mělké vrty, které tak představují jeden z nejméně spolehlivých zdrojů co do stability zajištění dodávek pitné vody pro obyvatelstvo. Lokality, které jsou v dosahu páteřní infrastruktury, by proto měly přednostně řešit zásobování obyvatelstva pitnou vodou právě z této páteřní sítě a lokální zdroje podzemních vod využívat jen jako alternativní zdroje pitné vody. V mnoha lokalitách, které jsou již dnes napojeny na vybudovanou páteřní infrastrukturu, jsme ale svědky opačné situace, kdy jednotlivé obce z ekonomických důvodů řeší zásobování pitnou vodou převážně z vlastních podzemních zdrojů a páteřní infrastrukturu využívají jen v případě snížení vydatnosti těchto zdrojů v období sucha, či se od této páteřní soustavy zcela odpojují.

Stejně tak v případě šetření vodou lze pouze za doprovodný nástroj považovat přínosy dotačního titulu Dešťovka, jehož prostřednictvím je dle kvalifikovaného odhadu SOVAK ČR možné ušetřit řádově desetiny procenta spotřeby vody v ČR. Vodohospodáři v této souvislosti upozorňují, že příjemci státní podpory musí při využití srážkové vody například na splachování toalet dbát na dodržování platné legislativy, tedy zamezit riziku kontaminace veřejných sítí takto použitou vodou. SOVAK ČR proto vítá dohodu se Státním fondem životního prostředí ČR, podle které musí žadatel o podporu při využití srážkové vody předkládat k takovému záměru souhlas místně příslušné vodohospodářské společnosti. SOVAK ČR na tuto povinnost upozorňuje zejména proto, že značná část žadatelů o této skutečnosti neví, přestože napojení dešťové vody do sítí pro ně může představovat nemalé vícenáklady, se kterými při žádosti nepočítají.

Povinnost respektovat platné zákony, potřeba šetřit zdroje podzemních vod a nutnost zastavit současnou nadměrnou atomizaci vodárenského sektoru v ČR ústí podle názoru SOVAK ČR do jediného možného řešení při zásobování občanů ČR pitnou vodou ve středně a dlouhodobém horizontu – v maximálně možné míře napojovat dosud nepřipojené lokality na veřejné sítě a tento přístup považovat za primární řešení na celém území naší země.

Ing. Oldřich Vlasák,
ředitel SOVAK ČR

Scroll to Top