Modrá zpráva 2016: Delší vodovodní i kanalizační síť, více čistíren odpadních vod, ...

blank

Rok 2016 byl na českém území teplotně silně nadprůměrný. Průměrná roční teplota činila 8,7 °C. Jednalo se tak o osmý nejteplejší rok od roku 1961, od kdy se statistiky vedou. Uvádí to Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2016, takzvaná Modrá zpráva. Schválila ji vláda na základě dokumentu, který jí předložila ministerstva zemědělství a životního prostředí. Informovala o tom mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

„Českou republiku stále intenzivněji zasahuje sucho, jehož následky mohou být velmi závažné jak pro současnou generaci, tak i pro generace budoucí. Na rozdíl od povodní totiž sucho nastává pomalu a trvá většinou několik let. Jedním z cílů Modré zprávy za rok 2016 je proto seznámit čtenáře s tímto hydrologickým extrémem ve větším rozsahu. Ročenka je jedním z mála dokumentů, který přehledně shrnuje veškeré informace související s vodním hospodářstvím. Proto má neocenitelnou roli nejen pro prezentaci oboru vodního hospodářství, ale i pro pracovní a studijní účely mnoha organizací,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Podle Modré zprávy byla v oblasti vodovodů a kanalizací prodloužena délka vodovodní sítě o 535 kilometrů na 77 681 kilometrů a délka kanalizační sítě o 1 257 kilometrů na 47 141 kilometrů. Více než 94 % obyvatel bylo zásobováno vodou z veřejných vodovodů a téměř 85 % obyvatel bylo napojeno na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Počet čistíren odpadních vod vzrostl na 2 554.

V roce 2016 bylo ve ve vodním hospodářství dotováno z ministerstva zemědělství 693 akcí za téměř 2,7 miliardy korun. V porovnání s rokem 2015 to bylo o 833 milionů korun více. K nejvýznamněji dotovaným oblastem patřila výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací za 1,9 miliardy korun, dále dotace na prevenci před povodněmi zaměřená na realizaci opatření s retenčním účinkem s alokací 0,5 miliardy korun.

Primárním cílem zprávy je každoroční přehled o stavu vodního hospodářství a souvisejících činnostech v působnosti obou předkládajících resortů. Dokument přináší informace o událostech a procesech ve vodním hospodářství a souvisejících oborech v uplynulém roce, ale také upozorňuje na předpokládané trendy, vývoje. Prezentuje také přehled dosažených změn nebo sledovaných ukazatelů v delším časovém období.

Vybrané údaje k 31. 12. 2016

Základní hydrologická síť: 99,55 tisíc kilometrů vodních toků

Průměrná cena za m3 povrchové vody: 4,64 Kč (meziroční nárůst o 6,9 %)

Pozemkové úpravy: 1 253,9 milionu Kč, z toho 67 milionu Kč na vodohospodářská opatření, 13 milionů Kč na protierozní opatření.

Obyvatelstvo zásobované pitnou vodou: 9,97 mil. (94,4 %) – nejvíce Praha, Karlovarský kraj (100 %) a Moravskoslezský kraj (99,9 %), nejméně Plzeňský kraj (84,4 %) a Středočeský (86 %)

Spotřeba vody – voda fakturovaná domácnostem: 88,5 l/os/den (meziroční nárůst o 0,6 l/os/den

Obyvatelstvo připojené na kanalizaci: 8,94 mil. (84,7 %) – nejvíce Praha (99,1 %) a Karlovarský kraj (97 %), nejméně Středočeský (71,6 %) a Liberecký (69 %)

Délka vodovodní sítě 77 681 km (prodlouženo o 535 km)

Délka kanalizační sítě 47 141 km (prodlouženo o 1 257 km)

Počet ČOV: 2 554 ks (zvýšen o 59 ks)

Produkce tržních ryb: 20 952 t (20 261 t z rybníků)

Operační program Rybářství 2014–2020: 90 projektů (115,7 mil. Kč)

Dotační programy pro oblast vodovodů a kanalizací:

–           116 akcí zaměřených na vodovody (547,4 mil. Kč),

–           185 akcí zaměřených na kanalizace (1 316,7 mil. Kč),

–           zvýhodněné úvěry – úhrady úroků (95 úvěrů ve výši 19,3 mil. Kč)

Dotační programy na protipovodňovou ochranu: 61 akcí (491,6 mil. Kč)

Dotační program na odstranění následků povodní: 22 akcí (132,4 mil. Kč)

Dotační program zaměřený na správu drobných vodních toků, rybnících a malých vodních nádrží: 167 akcí (110,2 mil. Kč)

Dotační program na obnovu a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží: 13 akcí (10,8 mil. Kč)

Dotační program na závlahy: 34 akcí (35,6 mil. Kč)

Scroll to Top