Stanovisko SOVAK ČR k varovné studii ČHMÚ

blank

Podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) nejsou varovné zprávy o výskytu pesticidů v podzemních a povrchových vodách nijak překvapivé a neočekávané. Sdružení to uvádí ve svém vyjádření ker studii Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Problematice používání pesticidů a jejich vlivu na zdraví lidí a životní prostředí se podle SOVAK například již řadu let věnuje Evropská komise. Již v roce 2009 vydal Evropský parlament a rada rámcovou Směrnici 2009/128/ES pro dosažení udržitelného používání pesticidů. Z této směrnice vychází i Národní akční plán (NAP) ke snižování používání pesticidů v ČR (k dispozici na adrese http://eagri.cz/public/web/file/175318/), který je závazný a obsahuje mimo jiné řadu konkrétních opatření a cílů pro omezení negativního dopadu používání pesticidů na povrchové a podzemní vody. Na přípravě NAP zástupci SOVAK intenzivně spolupracovali a nadále se účastní jednání ke kontrolám jeho plnění a aktuálně také přípravy na druhé plánovací období.

SOVAK se na základě probíhajících jednání a dosahovaných výsledků nedomnívá, že by aktuální informace o výskytu pesticidních látek ve vodách byly způsobeny významným zhoršením stavu podzemních, povrchových či pitných vod v posledním roce. Z pohledu SOVAK se jedná zejména o důsledek stále se zlepšujícího monitoringu vody, lepších analytických možností a širšího spektra sledovaných látek (velký rozvoj zaznamenala zejména analytika v oblasti produktů rozpadu látek tj. jejich metabolitů). Na druhou stranu je ale nutné konstatovat, že ani v současné době není monitoring dostatečně cílený a i v budoucích letech lze očekávat zjištění výskytu dalších látek. Důležitým aspektem je skutečnost, že jsou v rámci rozšířeného monitoringu často nacházeny rozpadové produkty látek, a látky, jejichž aplikace je v EU i v ČR již řadu let zakázána. Významného zlepšení s ohledem na ochranu vod také doznal systém povolování a přehodnocování povolených přípravků.

Přesto nebo právě proto SOVAK stávající zprávy o výskytu látek považuje za velmi důležité a významné pro podporu a urgenci realizace opatření navržených v národním akčním plánu. Řada navržených opatření totiž přesto, že akční plán byl schválen vládou v roce 2012 na období pěti let, nebyla stále odpovědnými resorty realizována (mimo jiné Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí).

V oblasti ochrany vod SOVAK považuje za prioritní úkoly NAP zejména další zpřesnění monitoringu výskytu látek, zpracování metodiky hodnocení pesticidními látkami ohrožených oblastí, zpracování zásad hospodaření v ohrožených oblastech a ochranných pásmech vodních zdrojů pro minimalizaci rizika vyplavován pesticidních látek do vod a v neposlední řadě také zajištění finanční podpory na realizace potřebných technologických opatření na úpravnách vod tam, kde nebude možné zajistit snížení obsahu pesticidních látek vhodnými agrotechnickými opatřeními

Důležitým a dosud neakceptovaným požadavkem SOVAK je založení cíleného monitoringu a následně i agrotechnických opatření na on-line elektronicky poskytovaných údajích o aplikaci látek jejich uživateli. Bez těchto informací nebude nikdy monitoring vod dostatečně cílený a nebude možné objektivně odhalovat a účinně minimalizovat zdroje znečištění.

SOVAK chápe, že změny hospodaření v oblastech ohrožených pesticidními látkami, mohou znamenat pro hospodařící subjekty negativní ekonomický dopad, proto v rámci NAP prosazuje, aby součástí řešení problematiky udržitelného a bezpečného používání pesticidních látek bylo i posouzení těchto dopadů v porovnání s reálnými dopady na zdraví spotřebitelů pitné vody a náklady na potřebná opatření na vodních zdrojích a úpravnách vod a to včetně přehodnocení finanční a dotační politiky v zemědělství včetně stávající legislativní a finanční podpory pěstování energetických a technických plodin.

Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR,

za technickou správnost odpovídá: Ing. Radka Hušková, Ing. Petr Vašek, Ing. Ondřej Beneš

Foto: Naše voda (Nina Havlová) 

Scroll to Top