SmVaK Ostrava: Pozor na zemní práce v blízkosti vodovodních řadů

blank

Zemní práce poblíž vodovodních řadů se mohou prodražit. SmVaK Ostrava řeší každým rokem havarijní stavy, které jsou způsobené překopnutím vodovodních řadů nebo přípojek. Zdrojem problémů je většinou skutečnost, že lidé situaci podcení a nenechají si přesně vytyčit průběh podzemního vedení na daném pozemku. Při stavbě je proto potřeba respektovat základní podmínky a dopředu si detailně zjistit, kudy prochází infrastruktura. Média o tom informoval mluvčí společnosti Marek Síbrt.

„Jedná se o zhruba pět procent z celkového počtu poruch za rok. V roce 2016 se jednalo o 110 případů. Nejde tedy o zanedbatelný počet. Přitom na podmínku a zároveň povinnost nechat si vytyčit, kudy infrastruktura pozemkem prochází, jsou žadatelé upozorněni v oficiálním stanovisku vydaném naším oddělením vyjadřování,“ říká vedoucí oddělení vodovodů SmVaK Ostrava Roman Bouda.

Základní povinností stavebníka je nechat si vytyčit trasy vodohospodářského zařízení v terénu a respektovat ho. Jestliže stavebník při realizaci trasu ignoruje, případně o vytyčení ani nepožádá, vystavuje se možnosti dodatečných nákladů. Nejzávažnějším důsledkem nezajištění si vytyčení zařízení, nebo nerespektování jeho průběhu, je přímé poškození vodohospodářského majetku. V takovém případě dochází k velkému riziku kontaminace pitné vody v síti nasátím okolní vody z místa poškození.

„V těchto případech musí naši pracovníci nad rámec provedení standardních manipulací na síti a odstranění poškození potrubí vyloučit riziko kontaminace vody v síti. To zpravidla spočívá v oddělení postižené části vodovodní sítě, její důkladné dezinfekci, proplachu a odběru vzorků s odvozem do akreditované laboratoře. Ta vyloučí, případně potvrdí na základě výsledků rozboru, zda došlo ke kontaminaci vody. V případě negativního výsledku přistupujeme k neprodlenému obnovení standardní dodávky vody. V případě pozitivního výsledku je nutné neprodleně přijmout další provozní opatření,“ pokračuje Bouda.

Viníkovi poškození vodovodu nebo vodovodní přípojky se pak po obnovení standardní dodávky vody účtují dle platného ceníku veškeré náklady na činnosti související s opravou poruchy, náklady související s odstavením a zprovozněním vodovodní sítě včetně náhradního zásobování a nákladů na rozbory kvality vody a také uniklá voda a voda, která je potřebná pro poplach sítě.

Náklady za nerespektování podmínky na vytyčení potrubí SmVaK Ostrava se mohou místy vyšplhat až na několik desítek tisíc korun. Současně se viník vystavuje postihu ze strany příslušného vodoprávního úřadu, protože poškození vodovodu nebo kanalizace nebo jejich součástí či příslušenství je podle zákona o vodovodech a kanalizacích klasifikováno jako přestupek s rizikem uložení pokuty až do výše 50 tisíc korun.

Scroll to Top