Jak se s povodněmi v roce 1997 vypořádaly úpravny vody v Moravskoslezském ...

blank

Čtvrtletník společnosti SmVaK Ostrava Z první ruky se ve svém letním vydání věnuje dvacetiletému výročí od katastrofálních povodní v roce 1997, které zasáhly Moravu a Slezsko. V editorialu popisuje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek, jak se se situací vypořádaly provozy společnosti z hlediska zajištění zásobování pitnou vodou, jaké škody povodeň napáchala a jaká ponaučení si lidé i společnost odnesli. Jeho text přinášíme v kompletním znění.

Před dvaceti lety zasáhly Moravu a Slezsko katastrofální povodně, které za sebou zanechaly pět desítek lidských obětí a škody za desítky miliard korun. Události v létě 1997, ale také v předchozím roce (o kterých se příliš nemluví) prověřily nás samotné i technologie v našich provozech z hlediska nutnosti zajistit zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění vody odpadní. Proto se tomuto tématu věnujeme v letním vydání našeho časopisu.

Jako tehdejší hlavní inženýr Správy Ostravského oblastního vodovodu si živě pamatuji, s jakým úsilím jsme museli situaci řešit, abychom dokázali udržet v chodu naše největší úpravny pitné vody v systému OOV. Vybavuji si jako dnes, jaká technická opatření jsme museli přijímat, abychom dokázali eliminovat vzniklé havárie na klíčové infrastruktuře, a leckdy provozně neodzkoušenými manipulacemi v systému zajistili nepřerušené zásobování. Nezastupitelnou úlohu sehrála čerpací stanice v Lískovci u Frýdku-Místku, jež umožnila nahradit výpadek způsobený úplným odstavením Úpravny vody Vyšní Lhoty z provozu a převést vodu vyrobenou v Úpravně vody Podhradí do východní, tedy beskydské, části regionu, kde byla situace v červencových dnech nejvypjatější.

Povodně nás zasáhly z hlediska významných škod na majetku za desítky milionů korun, které jsme museli začít rychle odstraňovat, protože v některých případech byl stav infrastruktury po zásahu přírodního živlu fakticky havarijní. Také nás poučily v tom, jaké investice je potřeba v úpravnách vody realizovat, abychom byli pro příště připraveni například na extrémní zákal u surové vody z údolních nádrží a dokázali ho efektivně řešit. Příroda nás ale především prověřila v tom, nakolik jsme schopni odpovídajícím způsobem a dostatečně rychle reagovat v krizových situacích, abychom splnili stanovené úkoly. A v tomto ohledu si myslím, že jsme při extrémním nasazení zaměstnanců před dvaceti lety přes všechny problémy, které obdobné události nutně přinášejí, obstáli se ctí. Takže ještě jednou, po dvaceti letech, velké díky všem!

Jiří Komínek
ředitel Ostravského oblastního vodovodu

Scroll to Top