Ničivé povodně v roce 1997 spustily soubor rozsáhlých protipovodňových opatření

blank

Katastrofické záplavy před dvaceti lety byly jakýmsi milníkem, který v povodí Moravy odstartoval realizaci řady protipovodňových opatření. Další stavby vznikly v souvislosti s povodněmi v letech 2016 a 2010. Státní podnik Povodí Moravy na svých internetových stránkách přinesl souhrn toho nejzásadnějšího, co se za dvacet let v této oblasti udělalo.

Bezprostředně po ničivé povodni v červenci roku 1997 byla zároveň s odstraňováním škod zahájena příprava a realizace potřebných protipovodňových opatření. Povodí Moravy zpracovalo v roce 1998 Generel protipovodňových opatření v povodí Moravy, což byl soubor navržených vodních nádrží, poldrů, řízených rozlivů, ochranných hrází nebo projektů zkapacitnění toků. Realizací těchto opatření by se docílilo ochrany sídel před povodní, která by měla tak masivní charakter jako ta v červenci 1997, jež si vybrala oběti na životech a způsobila obrovské finanční škody.

Mezi lety 1999 až 2001 bylo v povodí Moravy zrealizováno 14 protipovodňových staveb, zpracováno 6 studií odtokových poměrů a 2 studie stanovení zátopových území. Celkem bylo v tomto období vynaloženo na protipovodňové projekty 184 milionů korun.

K nejvýznamnějším akcím patřilo zkapacitnění toku Moravy v Hanušovicích, ochranné hráze u Rudy nad Moravou, rekonstrukce jezu na řece Jihlavě v Třebíči, rekonstrukce jezu na Dřevnici v Přílukách, ochranné hráze Očovská a Nesytská u Moravy pod Hodonínem.

Protipovodňový charakter měly i rekonstrukce ochranných hrází a pevných jezů z programu „Odstraňování následku povodně 1997“.

Ilustrační foto 

Scroll to Top