SOVAK ČR k zpoplatnění odvádění srážkových vod do veřejné kanalizace

blank

Jednou z hlavních výzev při řešení negativních následků sucha je lepší hospodaření s dešťovou vodou, která je v naprosté většině případů odváděna buď přímo oddílnou kanalizací do vodních útvarů či jednotnou kanalizací na místní čistírnu odpadních vod a následně do vodotečí. Díky této praxi tak v současné době čistírny odpadních vod v České republice čistí zhruba dvojnásobné množství vody, než je spotřeba vody pitné. SOVAK ČR je přesvědčen, že nejúčinnějším nástrojem pro snížení negativních následků sucha je zasakování srážkových vod v místě jejich dopadu a umožnit tak posílení zdrojů podzemních vod.

SOVAK ČR dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že v případě odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, podléhají tyto obecně zpoplatnění, a to ve výši stočného, které je platné v příslušné lokalitě. Za subjekty nemající povinnost dle zákona o vodovodech a kanalizacích platit za odvádění srážkových vod (vlastníci dálnic, silnic, místních a účelových komunikací veřejně přístupných, ploch drah celostátních a regionálních, ploch nemovitostí určených k trvalému bydlení a domácností) ovšem platí v konečném důsledku poplatky za čištění dešťových vod občané a podnikatelé napojení kanalizací na čistírny odpadních vod v cenách stočného, přestože žádné srážkové vody do kanalizace nevypouštějí nebo dokonce v případě podnikatelů za srážkové vody platí. Odstranění výše uvedených výjimek ze zpoplatnění odvádění srážkových vod je cestou, jak účinně motivovat k tolik potřebnému zasakování srážkových vod v místě dopadu na místo jejich odvádění kanalizací. Podle propočtů SOVAK ČR by rovněž odstranění těchto výjimek mohlo vést ke snížení plateb za stočné až o jednu třetinu.

V této souvislosti SOVAK ČR vítá vyjádření zástupců státu i expertů v oblasti vodního hospodaření k této problematice zpoplatnění odvádění srážkových vod do veřejné kanalizace.

„Je třeba zrušit výjimky ze zpoplatnění v zákoně o vodovodech a kanalizacích. Když budou platit všichni, mnozí si rozmyslí, zda nechají vodu stékat do kanalizací, anebo ji použijí dál.“

Mgr. Richard Brabec, 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

(časopis Priorita 5/2017, str.4)

„V momentě, kdy by za to platili, nejenže by bylo více peněz na údržbu kanalizačních systémů, ale změnil by se i přístup k hospodaření s dešťovou vodou. My říkáme, že současné stočné by se mělo rozdělit podle odpadní vody a dešťové vody.“

Doc. Ing. David Stránský, Ph.D., předseda Asociace pro vodu ČR

(časopis Priorita 5/2017, str.4)

„Rozdělení stočného na dvě složky, odvádění splaškových vod a odvádění dešťových vod je běžný přístup v řadě zemí jak na západ, tak i na východ od ČR. Například na Slovensku je zavedeno takzvané „dešťovné“ stanovované podle plochy pozemku. Zavedení poplatku by pomohlo ČR a do budoucna se jeho zavedení nevyhneme.“

Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství.

(Seznam Večerní zprávy, 13. 6. 2017, odkaz zde)

SOVAK ČR podporuje tuto odbornou diskuzi a je připraven na jakoukoliv formu spolupráce vedoucí k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zajištění surové vody pro výrobu vody pitné.

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel SOVAK ČR

Scroll to Top