VOD-KA 2017: Operační program Životní prostředí má 800 milionů pro vodohospodářství

blank

Cílem programu je ochrana a zajištění lepšího prostředí pro život obyvatel České republiky a podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírnění dopadů změny klimatu. Během přednášky o tom informovala Ivana Vráblíková z Operačního fondu Životní prostředí.

Cílem v oblasti vodárenství je dotovat projekty vedoucí ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, jakosti dodávek pitné vody pro obyvatele a snížení rizika povodní. Prostředky alokované v programu mají také přispívat k rekonstrukci čistíren a úpraven vod, kanalizací a retenčních zařízení.

O dotaci mohou zažádat kraje, obce, příspěvkové organizace, státní podniky, vysoké školy nebo výzkumné instituce. Ta je poskytována maximálně do výše 85 % uznatelných nákladů. V případě budování protipovodňových systémů se dotace pohybuje maximálně ve výši 70% nákladů.

Scroll to Top