Voda Zlín 2017: Smart metering – současnost a nastupující trendy dálkových odečtů ...

blank

Josef Fojtů ve svém příspěvku referoval o tom, že o využití technologie internetu věcí pro dálkové odečty vodoměrů hovořil na stejném místě před rokem. Nicméně během této doby se podle něj tyto technologie dále rozvinuly, proběhly první pilotní projekty a získané zkušenosti jsou motivem pro další rozvoj rozsáhlejších aplikací.

Problematika řešení dálkových odečtů měřidel se skládá ze tří základních částí. Jedná se o chytrá čidla, komunikační sítě s bezdrátovým přenosem a odečtové centrály. Josef Fojtů uvedl, že technický koncept dálkových odečtů IoT se svou architekturou nijak zásadně neliší od předchozí generace zařízení, které využívají sítě GSM a GPRS. Odlišnosti spíše uživatelé najdou v použití nových technologií a s tím spojenými investičními a provozními náklady.

Nová generace smart meteringu rovněž dále rozvinula revoluční vlastnost, kterou sebou GSM zařízení přinesly. Je to dlouhodobý provoz z vlastní baterie a energetická nezávislost. Na dálkových odečtech IoT je také zajímavé, že nejsou finančně tolik náročné.

Významně se projevil rozvoj dálkových odečtů v komunikační síti. Zásadně pokročila i výstavba celoplošné sítě Sigfox, která dělá provozovatele 90 % republiky. Národním provozovatelem sítě Sigfox je pro Česko a Slovensko společnost Simplecell, která používá pro přenosy specifickou technologii s úzkým přenosovým pásmem a zabezpečuje vysokou komunikační propustnost městské zástavbě. U kompaktního provedení jsou všechny části včetně napájení i antény zality do jednoho celku. U velkých vodoměrů to má význam především v ohledu na vysokou odolnost proti vlhkosti.

Odečtové centrály pak v hierarchii informačního řetězce zajišťují kooperaci s dalšími informačními systémy. Při sběru surových dat z heterogenních přenosových sítí musí centrála zajistit souběžnou komunikaci ze stávajících systémů radiové telemetrie, GSM systémů a různých komunikačních sítí IoT.

Pro management odečtených dat a správy je kromě sběru dat úkolem jejich distribuce pro potřeby dalších systémů a zpracování dat. Management událostí a alarmů řeší automatickou distribuci zpráv o mimořádných stavech v systému jak provozního charakteru, tak důležitých systémových událostech. Prezentační funkce jsou pak poskytovány v široké škále dle potřeb jednotlivých uživatelů.

Předpokládá se, že při použití technologie dálkových odečtů v internetu budou vodoměry vybaveny inteligentními senzory s bezdrátovým přenosem do cloudu operátora. V minulém roce se ukázalo, že se na tuzemském trhu vyskytuje celá řada českých výrobců, kteří jsou schopni nabídnout kvalitní řešení na úrovni inteligentních měřidel s integrovaným přenosem a integrátorů, jenž umí nabídnout komplexní řešení. V konečném důsledku znamenají přínosy IoT pro dálkové odečty v nižších nákladech právě na dálkový odpočet.

Scroll to Top