SOVAK ČR: 41 % z vodného a stočného je odvedeno státu

blank

Předseda představenstva SOVAK ČR František Barák vystoupil na konferenci VODA Zlín 2017. Ve svém příspěvku upozornil mimo jiné na to, že přes zavádějící mediální prezentaci zůstávají ceny vodného a stočného v České republice na relativně nízké úrovni. Bývá totiž opomíjena skutečnost, že více než 40 % z ceny je odváděno prostřednictvím odvodů a poplatků do veřejných rozpočtů. Podle něj by možným řešením, jak snížit cenu vodného a stočného bylo například snížení daně z přidané hodnoty.

Barák také upozornil na to, že zásobování pitnou vodou se stává politickým a mediální tématem v souvislosti se suchem v uplynulých letech, kdy přicházejí s návrhy na řešení často lidé, kteří o vlastní problematice nejsou dostatečně odpovídajícím způsobem informováni.
Obor vodohospodářství podle něj vodu nespotřebovává, ale pouze si ji na určitý čas půjčuje z přírody, kam ji po vyčištění opět vrací. Přičemž do vodních toků je navraceno zhruba dvakrát tolik, než si vodárenské společnosti odebírají (čištění dešťových srážek).
Právě hospodaření s odpadní vodou bylo dalším z témat předneseného příspěvku. Současný systém nakládání s ní je totiž podle Baráka dlouhodobě neudržitelné kvůli výjimkám pro subjekty, které za odvádění dešťových vod do systému platbami za stočné nepřispívají (například provozovatelé komunikací). Tyto náklady pak ve stočném zaplatí všichni, jichž se výjimky nedotýkají. Podle SOVAK ČR by odstranění těchto výjimek vedlo ke snížení stočného až o třetinu.
Přes často bulvární mediální prezentaci je stav českého vodohospodářství z hlediska provozování i úrovně služeb v evropském kontextu podle Baráka velmi dobrý. Pozornost je podle něj nicméně nutné věnovat hospodaření s vodou a opatřením, která povedou k lepšímu zadržování vody v krajině. Současná opatření jsou podle něj nedostatečná a jedná se pouze o drobná zlepšení.

 

Scroll to Top