Předseda představenstva SOVAK ČR: Ceny vody by snížilo odstranění legislativních výjimek

blank

Ve čtvrtek 9. února se v Praze uskutečnil devátý ročník konference, která se věnovala problematice financování vodárenské infrastruktury. Předseda představenstva SOVAK ČR František Barák hovořil o vysokém zdanění vody. To patří v České republice k nejvyšším v Evropě. Barák se také zmínil o otázce zpoplatnění dešťových srážek odváděných do kanalizace a nutnosti většího uplatnění dvojsložkové ceny vody pro zajištění financování obnovy vodárenské infrastruktury. 

Barák ve svém příspěvku zdůraznil, že s hrozícím suchem se objevuje řada populistických návrhů na řešení zásobování obyvatel pitnou vodou. Jeden z nich tvrdí, že by se mělo šetřit pitnou vodou a došlo by ke zpoplatnění větších odběrů. „Tento návrh je laický. Výrobci a dodavatelé pitné vody by naopak měli zvýhodňovat velké odběry vodárenských služeb, tedy dodávky pitné vody a její následné odkanalizování. Vodovodní a kanalizační sítě a technologie jsou v optimálním stavu při běžném využívání, to jest při dostatečném průtoku vody. Při malých průtocích a při jejich kolísání dochází k rychlému opotřebení technologií a sítí,“ vysvětlil úskalí laických návrhů Barák. Podle něj je také neodborné dotování vrtů v obcích.

„Nebudu dlouze rozvádět nezbytnost geofyzikálního průzkumu a ochranu hydrogeologického profilu. Nikdo přece nemůže při amatérském postupu zajistit, že voda z vrtu bude vhodná pro výrobu pitné vody. Navíc zájmem státu by mělo být napojit co nejvíce obcí na veřejnou síť a propojením systémů řešit lokální sucho. Namísto toho dotace do vrtů, stejně jako evropské dotace díky nevhodné metodice státního fondu životního prostředí, kdy je získání dotací podmíněno rozdělováním aglomerací, vede k atomizaci vodárenství, tedy nárůstu počtu vodárenských provozovatelů a vlastníků,“ uvedl k problematice Barák.

Potřebná je změna legislativy

Došlo i na otázku cen vody. Předseda představenstva SOVAK uvedl, že jedním z řešení, které by vedlo k jejímu snížení, je změna legislativy týkající se čištění odpadních vod. „Pokud jsou srážkové vody odváděny kanalizací pro veřejnou potřebu, podléhají obecně zpoplatnění, a to ve výši stočného, které je platné v příslušné lokalitě. Za subjekty nemající povinnost dle zákona o vodovodech a kanalizacích za jejich odvádění platit ovšem platí v konečném důsledku občané a podnikatelé napojení kanalizací na čistírny odpadních vod v cenách stočného, přestože žádné srážkové vody do kanalizace nevypouštějí, nebo dokonce v případě podnikatelů za srážkové vody platí,“ prohlásil Barák.

Odstranění výjimek sníží výrazně cenu stočného

Objem čištěné odpadní vody v ČR je dvakrát vyšší než výše fakturovaného stočného. Spotřebitelé tak platí za jiné znečišťovatele. „Je zvláštní, že tato diskriminace občanů připojených na kanalizaci a platících za ostatní čištění dešťových vod ještě nevyvolala nevůli obyvatel. Odstranění výjimek výrazně až o třetinu sníží cenu stočného a umožní rychlou změnu chování zpoplatněných subjektů, které přikročí k výstavbě retenčních nádrží a vsakovacích míst s budováním oddílné kanalizace. Dešťové vody poté neskončí v čistírnách odpadních vod a sekundárně dojde i k posílení zdrojů vody,“ tvrdí Barák. Podrobnějším informacím z konference se bude dále věnovat březnové číslo časopisu SOVAK.

Scroll to Top