Liberecký kraj připravuje protipovodňový projekt za 4 miliony

Kraj navrhl projekt Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území LK. Cílem je zajistit preventivní kroky a snížit negativní dopady povodní pro katastrální území obcí Bílý Kostel nad Nisou, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Kryštofovo Údolí, Mníšek a Oldřichov v Hájích. Kraj na akci získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí a finančně se na něm budou podílet také obce.

„Rada souhlasila s projektem pod podmínkou, že se na něm budou finančně podílet obce, jejichž územní obvody jsou jím dotčeny. Obce v horním povodí, tedy i město Liberec a většina dalších výše po toku, neprojevily zájem o účast, proto nejsou v řešení zahrnuty,“ vysvětlil hejtman Martin Půta. V současnosti je projekt ve fázi, kdy byla po úvodní analytické části dokončena i část návrhová. Nyní také probíhá studie, jakým způsobem provést navržená opatření.

„Komplexní protipovodňovou ochranu na Lužické Nise a významné snížení škod při povodních pro území Chrastavy, Bílého Kostela nad Nisou, Chotyně a Hrádku nad Nisou není možné zajistit bez větších technických opatření, jako jsou protipovodňové zdi, hráze, zkapacitnění koryta či vytvoření náplavek,“ upřesnil radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann.

První příspěvky vodohospodářským projektům

V Programu vodohospodářských akcí Libereckého kraje vyhlášeném pro rok 2018 je k dispozici 30 milionů. Obce do 4 000 obyvatel mohou prostředky využít k rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury. Zatím bylo podáno 19 žádostí. Rada kraje 7. srpna schválila první vlnu projektů devíti žadatelům za 10 352 186 korun.

„Akce jsou schvalovány postupně, jakmile je vybrán zhotovitel stavby a uzavřena smlouva o dílo. Účelem je kromě budování nových kanalizačních stok také výstavba či obnova vodovodních řadů. Čtyři projekty za 4,5 milionu korun jsou zaměřeny na zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a eliminaci jejích ztrát,“ uvedl Löffelmann.

Ilustrační foto 

Scroll to Top