Byla zahájena výstavba rozsáhlých protipovodňových opatření za 420 milionů

blank

Rapotín ve spolupráci s obcemi Vikýřovice, Petrov nad Desnou a Povodím Moravy připravili projekt, díky kterému budou obce chráněny před povodněmi. Opatření v úseku dlouhém 2,6 km poskytne ochranu až proti padesátileté vodě. Primárním cílem akce je realizace protipovodňových opatření po obou březích řeky Desné. Doprovodným účelem pak rozšíření a posílení stávajícího biokoridoru a údolní nivy.

Ochrana obcí bude spočívat ve vybudování odlehčovacích revitalizovaných ramen s biotopy, ochranných hrází a zídek, a rozšíření koryta Desné. Zároveň také dojde k modernizaci pevného jezu. Ten bude upraven na vakový jez s rybochodem.

„Opatření začíná na stávajícím pevném jezu Červený Dvůr, který bude změněn na pohyblivý – vakový. Dále dojde ke komplexnímu zkapacitnění stávajících nevyhovujících objektů jako jsou mosty a příčné stupně. Podél toku vzniknou ochranné hráze a zdi a to jak v přisazené tak i v odsazené poloze,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V záplavových územích v kombinaci s obtokovými rameny rovněž vzniknou povodňové parky, které budou přístupné z obou břehů pomocí dřevěných lávek pro pěší i pro cyklisty. „V současnosti se voda kvůli rovinaté morfologii terénu při dosažení povodňových průtoků rozlévá po obou březích daleko do zástavby, což má za následek výrazné povodňové škody, které měly katastrofické rozměry zejména při povodni v roce 1997. Škody pouze na vodohospodářském majetku a korytě tu i při povodních v letech 2007 a 2010 dosáhly v souhrnu s tokem Hučivé Desné 37,6 milionů korun,“ informovali dále vodohospodáři.

Náklady na akci budou přibližně 420 milionů korun. Nositelem a investorem projektu je obec Rapotín a partnery jsou Povodí Moravy, Vikýřovice a Petrov nad Desnou. Stavba bude financována z dotace Státního fondu životního prostředí do výše 85% uznatelných nákladů a zbylých 15 % budou financovat obce a Povodí Moravy. Dokončení se čeká v roce 2021.

Scroll to Top