SOVAK ČR k materiálu EU 23/24 Chemické látky

blank

Vítáme iniciativy vedoucí ke kontrole vnosu jakýchkoliv chemických látek do životního prostředí, revizi v nastavení jejich posouzení, povolování a nakládání s nimi. Veškeré tyto látky mohou vstupovat do vodních zdrojů sloužících pro výrobu pitné vody a mít vliv na kvalitu produktu dodávaného obyvatelům České republiky.

Obor vodovodů a kanalizací dlouhodobě upozorňuje na nutnost začít kontrolou u zdroje znečištění a k tomu nastavit odpovídající opatření, aby nedocházelo k úniku do životního prostředí. Zároveň vítáme, aby nebyly problematické chemické látky (zejména označované jako PMT – perzistentní, mobilní, toxické; vPvM – velmi perzistentní, velmi toxické; PBT – perzistentní, bioakumulativní, toxické; vPvB – velmi perzistentní, velmi bioakumulativní; antimikrobiální látky) a produkty, v nichž jsou tyto látky obsaženy, uváděny na trh.

V případě, že jsou takové látky v oběhu, SOVAK ČR apeluje na dodržení principu „Znečišťovatel platí a rozšířené odpovědnosti producenta“. Náklady na odstranění ani důsledky ve schopnosti znečištění odstranit nemůže nést provozovatel či vlastník vodovodů a kanalizací na samém konci řetězce, který není za jejich uvedení na trh zodpovědný.

Ing. Vilém Žák
ředitel a člen představenstva SOVAK ČR

Za technickou správnost odpovídá: Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Ph.D.

Scroll to Top