Oprava protipovodňových opatření v Hanušovicích

blank

Povodí Moravy informovalo o tom, že dokončuje opravu protipovodňových opatření na řece Moravě v Hanušovicích. Práce zvýšily úroveň protipovodňové ochrany, zamezily narušování břehů a umožní snazší údržbu toku. Součástí byla také těžba sedimentů a dále proběhne výsadby více než stovky stromů. V posledních několika letech byl horní tok Moravy zasažen povodněmi opakovaně.

Vodohospodáři upozornili, že povodně na horním toku mají specifický průběh s rychlým nástupem, kdy voda dosahuje vysokých rychlostí. Vysoké průtoky totiž dokážou napáchat velké škody i na silných protipovodňových opevněních, bez kterých by voda lehce podemlela břehy a narušila jejich stabilitu, což představuje riziko zejména v obcích se zástavbou v blízkosti vodního toku. Postavená protipovodňová opatření je nutno pravidelně kontrolovat a modernizovat. Patří k nim i protipovodňová ochrana v Hanušovicích.

Opatření před stoletou vodou

„Během několika posledních povodní došlo k postupnému poškození opevnění a protipovodňových objektů, došlo k sednutí koruny protipovodňových hrází. Proto jsme se také pustili do oprav tak, aby byla v Hanušovicích nadále zajištěna ochrana před stoletou povodní,“ uvedl generální ředitel Václav Gargulák.

Součástí byla těžba sedimentů a oprava stávajícího stupně. Práce v Hanušovicích Povodí Moravy zahájilo v únoru 2022. „Povodně na horním toku Moravy jsou velmi dravé. Proto jsme na obou březích provedli opravu jednotlivých částí opevnění, přespárování opěrných zdí, sanaci nátrží způsobených povodňovými průtoky a dosypání hrází. Dále jsme odtěžili sedimenty přímo z koryta, abychom předešli možnému vzdouvání hladiny při zvýšených průtocích,“ vysvětlil Gargulák.

Více než 100 vysazených stromů

Podnik také opravil stupeň mezi železničním a silničním mostem, jehož význam spočívá ve zpomalení průtoku. Povodí Moravy zde na jaře nechá vysadit více než osm desítek stromů. Třicítka stromů už byla vysezena před dvěma lety.

Práce za 13 milionů probíhaly na přibližně tři kilometry dlouhém úseku řeky v intravilánu Hanušovic, který začíná nad silničním mostem k ulici Nad Moravou, až po ostrůvek u čistírny odpadních vod. Stavební akci, která byla rozdělena na dvě etapy, hradilo z vlastních zdrojů Povodí Moravy. Hotovo má být na jaře.

Hanušovice, necelých dvacet kilometrů od Šumperka, leží na soutoku Moravy a Branné. Nachází se zde významná železniční křižovatka, nebo například pivovar Holba. Ve městě žije 3 000 obyvatel.

Scroll to Top